Üzenet:
Nyelv
Keresés
×

A megadott árak Eur-ban értendőek, az ÁFÁ-t, szállítási és csomagolási költségeket nem tartalmazzák.

24 hónap Garancia*

A BVS Industrie-Elektronik GmbH Általános beszerzési feltételei (ÁBF)

2020 Márciusi kiadás

1. Alkalmazási terület A következő Beszerzési Feltételek áruk és anyagok vásárlására vonatkoznak, beleértve azokat a komponenseket, termékeket vagy alkatrészeket, illetve a BVS igényeihez szabott termékeket, valamint a szolgáltatásokból származó szállítási termékeket(a továbbiakban rövidítve „termékek”), valamint a szolgáltatások vásárlása (a továbbiakban rövidítve: „szolgáltatások”). Ezek képezik a BVS Industrie - Elektronik GmbH (a  továbbiakban rövidítve „megrendelő”) és az érintett szerződéses partner (a továbbiakban rövidítve „bebeszállító ”) közötti szerződés alapját, kivéve ha külön szerződésben másként állapodnak meg. Az ezzel ellentétes bebeszállító i általános szállítási feltételek nem érvényesek. Ezek csak akkor érvényesek, ha a Vevő ebbe kifejezetten, írásban beleegyezett; A beszállító  értékesítési feltételeivel történő megállapodás nem jelenti a szállítások és szolgáltatások feltétel nélküli elfogadását vagy azok feltétel nélküli kifizetését. Ellentmondások esetén a megrendelésen vagy a megrendelésben felsorolt dokumentációkon és az itt szereplő Általános Beszerzési Feltételeknél levő feltételek számítanak elfogadottnak.

2. Megrendelések
2.1 A megrendelő megrendelése írásban, szöveges formában vagy elektronikus adatcsere továbbításával történik. Amennyiben a megrendelés szöveges formában – faxon vagy e-mailben történik, az azt kiállító vállalatnak és az azt kiállító személynek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie. A megrendelés a megrendelő űrlapon tett megfelelő megjegyzés és sajátkezű aláírás esetén érvényes.

2.2 A beszállító  összes iratának tartalmaznia kell a dokumentumszámot, a megrendelés/megbízás dátumát, valamint a megrendelő által adott, ill. közölt cikkmegnevezést, cikkszámot és/vagy szolgáltatás megnevezést.

2.3 A megrendelő által adott megrendelés két héten belül visszahívható, amennyiben a beszállító  a megrendelést annak beérkezését követő két napon belül legalább ugyanolyan formában nem fogadta el. Ugyanez vonatkozik a szállítási lehívásokra.

2.4. A mindenkori megrendelés és/vagy szállítási lehívás módosítása és kiegészítése csak írásos formában érvényes. A megrendelésben feltüntetett összes feltétel specifikáció, szabvány és egyéb dokumentum a megrendelés tartalmát képezi.

2.5 Amennyiben a megrendelő a megrendelés tárgyának módosítását kéri, akkor a beszállító  köteles írásban vagy szöveges formában haladéktalanul közölni az esetleges többletköltséget, illetve árcsökkenést és határidőt érintő változásokat.

2.6 A bebeszállító nak biztosítania kell a kézbesítést a megrendelésben megjelölt napra. Ehhez meg kell tennie az összes szükséges intézkedést.

3. Pótalkatrészekre vonatkozó szállítási kötelezettség A beszállító  köteles a szállítás azon tárgyait, amelyek a megrendelő által a végfelhasználó számára kínált árucikkek részét képezik, pótalkatrészként megfelelő piaci áron szállítani az első megrendelést követő legalább két évig, amennyiben az egyes esetekben nem született ettől eltérő megállapodás..

4. Árak; fizetés; tulajdonjog átszállása

4.1 Az árucikkekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó összes árat szerződésben kell rögzíteni, és ezeknek rögzített áraknak kell lenniük, amennyiben nem született ettől eltérő megállapodás.

4.2. Amennyiben nem született ettől eltérő megállapodás, a fizetendő ár (i) általános forgalmi adó nélkül és (ii) az összes csomagolási, csomagolásszolgáltatási, szállítási, fuvarozási, biztosítási és áruszállítási költséggel együtt, és minden olyan egyéb költséggel és esetlegesen keletkező díjjal értendő, amely az árucikk és vagy szolgáltatás megvételével összefüggésben keletkezik. A megállapodott árak tartalmazzák az esetleges környezeti hatások és az ezek következtében keletkező fagy-, hó-, hő okozta és vízkár ellen szükséges intézkedéseket, valamint az ilyen károk megszüntetésére irányuló, esetlegesen szükséges intézkedéseket.

4.3 A megrendelt szolgáltatások fizetése alapvetően a megfelelő számla beérkezése után 30 napon belül történik. Ez eltérő, egyéni fizetési megállapodás fennállása esetén nem érvényes.

4.4 Hibás szolgáltatás esetén a megrendelő jogosult értékarányos módon visszatartani a fizetést az előírásszerű teljesítésig.

4.5 A beszállító  a megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül – amelyet a megrendelő méltánytalan módon nem tagadhat meg – nem jogosult átruházni a megrendelővel szembeni követeléseit vagy pedig harmadik személlyel beszedetni azokat. Meghosszabbított tulajdonjog fenntartás esetén a hozzájárulás megadottnak számít.

4.6 Amennyiben a szerződésben nem történt ettől eltérő megállapodás, az árucikk tulajdonjoga vagy részszállítás esetén az árucikkrész tulajdonjoga (i) ennek kifizetésekor vagy (ii) ennek a megállapodott árucikk-átvevőhelyre történő szállításakor száll át a BVS-re, amelynek során a korábbi időpont irányadó (tulajdon átszállás). Amennyiben az árucikkek vagy az árucikkek egy részének tulajdonjoga átszállt BVS-re, de az árucikkek még a beszállító  birtokában vannak, akkor a beszállító  köteles az árucikkeket egyértelműen megjelölni az A BVS tulajdonaként és az egyéb értéktárgyaktól megfelelően elkülönítve őrizni.

5. Oltalmi jogok 

5.1 A beszállító  felel harmadik személy olyan igényeiért, amelyeket az árucikkek szerződésszerű felhasználásakor oltalmi jogok és oltalmijog-bejelentések (oltalmi jogok) megsértése alapján támasztanak. A beszállító  a megrendelőt az ilyen oltalmi jogok használatából eredő összes igény alól mentesíti. A felelősség alóli mentesítés nem vonatkozik arra az esetre, amikor a beszállító  a megrendelő számára az átadott tervrajzok, modellek vagy a megrendelő ezekkel egyenértékű, egyéb leírásai vagy adatai alapján állított elő, és nem volt tudomása arról vagy az általa fejlesztett termékekkel összefüggésben nem kellett tudomással bírnia arról, hogy ezáltal oltalmi jogok sérülnek. 

5.2 A szállító és a megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymást haladéktalanul kölcsönösen tájékoztatják az ismertté vált sérülési kockázatokról és állítólagos sérülésekről, és hogy alkalmat nyújtanak egymásnak arra, hogy a megfelelő igényekkel szemben egyhangúlag lépjenek fel.

6. Titoktartás

6.1 A beszállító  kötelezettséget vállal arra, hogy szigorúan bizalmasan üzleti titokként kezeli az üzleti kapcsolat keretében kapott vagy ismertté vált, összes, nem közismert, kereskedelmi, műszaki és egyéb információt, és ezeket saját dolgozói számára csak azzal a feltétellel adja tovább, hogy a vonatkozó információk ismerete a megrendelő mindenkori megbízásának végrehajtásához szükséges. Az információk harmadik személynek történő továbbadása kizárólag a megrendelő kifejezett hozzájárulásával történik.

6.2 Amennyiben a megrendelő a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez a beszállító nak adatkezelést szolgáló dokumentumokat, adatokat, információkat, szoftvert, anyagokat, típushoz kötött szerszámokat vagy készülékeket és tárgyakat (pl. mintákat, modelleket) enged át, az összes már fennálló és/vagy jövőben keletkező jog a megrendelőnél marad. A tulajdonjog nem száll át. A megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül tilos a beszállító nak a számára átadott tárgyat, főként a tervrajzokat, modelleket, sablonokat, mintákat és hasonlókat a megrendelő és a beszállító  között megállapodott szerződéses céloktól eltérően felhasználni, sokszorosítani és/vagy harmadik személynek bármilyen módon hozzáférhetővé tenni. A beszállító  kötelezettséget vállal, hogy a fejlesztés befejezése után a megrendelőnek visszaküldi a fent nevezett tárgyakat.

6.3 A fenti szabályozások arra az esetre is vonatkoznak, amikor a beszállító  kizárólag a megrendelő megrendelésének teljesítése céljából harmadik személytől megszerzi az ilyen anyagot vagy az anyag a beszállító  tulajdonában van, és az anyag vagy az anyag segítségével gyártandó termék azonban a megrendelő szaktudását tartalmazza vagy utóbbi testesül meg benne.

6.4 A beszállító  kötelezettséget vállal, hogy esetleges alvállalkozói a fenti szabályozásoknak megfelelő kötelezettséget vállalják.

6.5 A beszállító  csak a megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával reklámozhatja üzleti kapcsolatát.

6.6 Amennyiben szükséges, a felek a külön rendelkezések útján szabályozzák a titoktartásra vonatkozó, további megállapodásokat.

7. Vizsgálati és reklamációs kötelezettségek A megrendelő jogosult a szállítás tárgyait a rendes ügymenet keretében megvizsgálni az elfogadott szúrópróba eljárásokkal. Amennyiben esetleges hiányosságokat állapít meg, ezt haladéktalanul írásban közli a beszállító val. A beszállító  ennyiben lemond az elkésett kellékszavatossági bejelentésre alapozott kifogásról, ha haladéktalanul közlik vele a nevezett folyamatban felfedezett hiányosságokat, illetve felfedezésük után haladéktalanul a fel nem fedezett hiányosságokat.

8. Kellékszavatosság; alapvető felelősség

8.1 Az adásvétel és/vagy a szolgáltatás tárgyának a megállapodott minőséggel, funkcióval és teljesítménnyel kell rendelkeznie. Továbbá be kell tartani ezzel összefüggésben a munka- és egészségvédelem, környezetvédelem és tűzvédelem megfelelő, vonatkozó, kötelező szabályozásait. A technika általánosan elismert, mindenkor fennálló szabályait mindig be kell tartani, kivéve, ha a megrendelésből ettől eltérő követelmények következnek.

8.2 Amennyiben nem született ettől eltérő szerződéses rendelkezés, a tönkremenetel és az állapot rosszabbodásának veszélye az árucikk átvételének időpontjában az átvételi helyen átszáll a BVS-re (kárveszély átszállása). A hiányosságok elévülési határideje 24 hónap, és számítása a sikeres átvétel időpontjában kezdődik. Amennyiben az átvétel nem a beszállító  hibájából elhúzódik, a felek megállapodnak egy megfelelő szállítási határidőben.

8.3 A hiányosságokat az utójavítás keretében a beszállító nak ingyenesen kell megszüntetnie. A költségmentesség kiterjed valamennyi olyan szolgáltatásra, amely az egyes esetben a mindenkori hiányosság megszüntetéséhez szükséges. Amennyiben az utánjavítás keretében a hiányosság megszüntetése nem lehetséges és/vagy nem elvárható a beszállító tól, akkor a beszállító  köteles ingyenesen megtéríteni a megrendelőnek a hiányos teljesítést. Amennyiben a beszállító  késedelembe esik a hiba elhárításával és/vagy a hibaelhárítás sürgőssége miatt azt maga nem tudja elvégezni, akkor a megrendelőt megilleti az a jog, hogy a szükséges intézkedéseket a beszállító  költségére maga végezze el vagy harmadik személlyel elvégeztesse. Ebben az esetben a megrendelő megfelelően értesíti a beszállító t a hibaelhárítás végrehajtása előtt. Abban az esetben, ha a beszállító  előzetes értesítése a hibaelhárítás sürgőssége miatt nem lehetséges, a megrendelő haladéktalanul pótolja azt. A beszállító  kellékszavatossága alapelveiből következő kötelezettségei ettől függetlenül fennállnak. Kivétel ez alól az olyan hiányosságokból eredő, esetleges kötelezettség, amelyet maga a megrendelő vagy egy harmadik személy által végrehajtott intézkedésekre kell visszavezetni.

8.4 A sikeres hibaelhárítás után a szolgáltatások írásos átvételével a 8.2 pont szerint újból kezdődik a szavatossági határidő számítása. Amennyiben a teljesítés megrendelő általi írásos átvétele nem történik meg a szolgáltatások elvégzése után nyolc munkanapon belül, az új elévülési határidő a fent nevezett nyolcnapos határidő leteltével kezdődik

8.5 Az ezen túlmenő jogok és a beszállító k felelősségvállalása tekintetében a törvényi szabályozások érvényesek.

8.6 A beszállítót nem szabadítják fel a kötelességek alól az előre nem látható események ("vis maior") , akár ideiglenes, akár tartós vis maior helyzetről van szó, és nem léphet vissza a szállítás alól (például a szállítás lemondásával). A felmerült károkat a BVS-felé teljes mértékben meg kell térítenie.

9. Termékinformációk; veszélyes anyagok

9.1 A beszállító  köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani az összes szükséges termékinformációt, főként biztonsági adatlapot, feldolgozási tudnivalót, jelölési előírást, szerelési útmutatót, munkavédelmi intézkedést – ideértve az esetleges módosításokat – az áru szállításával, és ezeket a mindenkori jogilag vonatkozó szabályozásoknak megfelelően jelölni.

9.2 A beszállító  felelősséget vállal a REACH rendelet (1907/2006 EK sz.) vonatkozó előírásainak betartásáért, tekintettel a vegyi anyagok regisztrációjára, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására. A beszállító  a megrendelő számára saját hatáskörében és felszólítás nélkül rendelkezésre bocsátja a REACH rendelet iránymutatása szerint szükséges biztonsági adatlapokat, valamint a további információkat. A beszállító  köteles betartani az anyagok a SVHC jelöltlistáján rögzített, esetleges korlátozását és/vagy betiltását. A beszállító  köteles elvégezni a szükséges kémiai elemzéseket, hogy szavatolja a káros anyagoktól való mentességet.

9.3 A beszállító  köteles a kémiai nyersanyagokat a CLP rendelet (1272/2008 EK sz.) iránymutatása szerint kezelni, azonosítani és megfelelően címkézni.

9.4 A beszállító  köteles gondoskodni arról, hogy a szállított áruk vagy árurészek megfeleljenek az RoHS (2011/65/EU irányelv) és a WEEE (2012/19/EU irányelv) követelményeinek, valamint a mindenkori nemzeti bevezetési előírásoknak (elektromos anyag rendelet és villamossági törvény). A gyártási folyamatokat a RoHS előírásainak megfelelően, az ártalmatlanítást a WEEE előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

10. Alvállalkozó; minimálbér

10.1 A beszállító  számára nem megengedett alvállalkozók bevonása a megrendelő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. Hozzájárulás esetén a beszállító  köteles megnevezni az alvállalkozót, valamint az igénybevétel okát. Továbbá a beszállító  köteles gondosan és lelkiismeretesen felügyelni az alvállalkozót és gondoskodni arról, hogy az alvállalkozó teljesítse az általa vállalt feladatokat a törvényi előírások iránymutatása szerint. Mindenekelőtt köteles időben teljesíteni fizetési kötelezettségeit és mentesíteni a megrendelőt az esetleges kötelezettségek alól. A beszállító  köteles tájékoztatást adni a megrendelőnek az általa a megbízások végrehajtásával megbízott alvállalkozók és/vagy munkaerő-kölcsönzőkről. Az alvállalkozók és/vagy munkaerő-kölcsönzők beszállító  általi megbízása a minimálbérről szóló törvény betartása érdekében nem történik előzetes, gondos vizsgálat nélkül. Ugyanez vonatkozik az alvállalkozói láncra. Hatósági vizsgálat keretében a beszállító  haladéktalanul a megrendelő rendelkezésére bocsátja a minimálbér betartásához szükséges igazolásokat.

10.2 A beszállító  kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatásokról vagy mellékszolgáltatásokról szóló megbízások keretében betartja a minimálbérről szóló törvény (többször módosított, 2014. augusztus 11-i, általános minimálbér szabályozásról szóló törvény, MiLoG) előírásait.

10.3 A beszállító  kötelezettséget vállal, hogy a MiLoG 13. § alapján, figyelemmel a munkavállalók kiküldetéséről szóló törvény (AentG) 14. §-ra mentesíti a megrendelő vagy az alvállalkozók és/vagy munkaerő-kölcsönzők megrendelői megbízások végrehajtásával megbízott munkavállalóit. A felelősség alóli mentesítés arra az esetre is vonatkozik, ha a megrendelőnél más jellegű kár keletkezik amiatt, hogy a beszállító  megsérti a minimálbérről szóló törvényt.

10.4 A fenti kötelezettségek megsértése esetén a megrendelőt rendkívüli felmondás joga illeti meg.

11. Viselkedési kódex A beszállító  tiszteletben tartja valamennyi munkavállalói jogot, és szavatolja a mindenkori jogrend jogi szabályozásainak betartását. A beszállító  ügyel az esélyegyenlőségre és az egyenlő bánásmódra, megakadályozza a diszkrimináció bármilyen formáját, és megakadályozza a gyermekmunkát. A beszállító  viseli a felelősséget dolgozói egészségvédelméért, és betartja a környezetvédelmi előírásokat az érvényes környezetvédelmi törvények alapján. Megvédi a szállításokat az illetéktelen hozzáféréstől vagy beavatkozástól, és kizárólag megbízható és lelkiismeretes dolgozókat, illetve teljesítési segédeket alkalmaz teljesítéséhez. A beszállító  kötelezettséget vállal megbízható minőségirányítási rendszer működtetésére. Továbbá a beszállító  gondoskodik a korrupció és a vesztegetés megakadályozására.

A fenti viselkedési szabályok megsértése esetén a megrendelő jogosult felmondani a szerződést.

12. Kereskedelmi záradékok Az International Commercial Terms (INCOTERMS) szerinti kereskedelmi záradékok esetében az INCOTERMS 2020 az irányadó és érvényes.

13. Bírói illetékesség helye; Alkalmazandó jog

13.1 A bírói illetékesség helye kizárólag Hanau / Németországi Szövetségi Köztársaság. A megrendelő azonban jogosult keresetét a beszállító  székhelye szerint illetékes bíróságnál benyújtani.

13.2 Kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga érvényes a kollíziós jog és az ENSZ vételi joga (CISG) kizárása mellett.

14. Érvényességi záradék Az általános beszerzési feltételek valamely szabályozásának érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Amennyiben valamely szabályozás hatálytalannak vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, akkor azt egy új, a hatálytalan és végrehajthatatlan szabályozás jogi és gazdasági eredményét leginkább megközelítő, hatályos rendelkezés helyettesíti.

Downloads