Üzenet:
Nyelv
Keresés
×

A megadott árak Eur-ban értendőek, az ÁFÁ-t, szállítási és csomagolási költségeket nem tartalmazzák.

24 hónap Garancia*

A BVS Industrie-Elektronik GmbH általános értékesítési, javítási és szervizfeltételei

Állapot: 2020. december

1. Az általános eladási feltételek hatálya
2. Árlista; ajánlat; szerződéskötés; adatok; beszámítás
3. Előmunkák; Elutasítási jog
4. Szállítás; Kárveszély átszállása; Cseretermék szállítása
5. Paraméterkészletek; Beállítások; Normál beállítás; Backup-adatbiztosítás
6. Esedékesség; Fizetési feltételek; Áremelés; Beszámítás
7. Fizetőképesség; Fizetés megtagadása
8. Átalánydíjas költségtérítés
9. Diagnosztikai intézkedések; Átvétel; Szavatosság; Elévülés
10. A BVS nem veszi át a beszerzési kockázatokat; elállási jog
11. Titoktartás
12. A felelősség korlátozása; vis maior
13. Tulajdonjog fenntartása; vállalkozói visszatartási jog
14. Törvényi szabályozások betartása15. Záró rendelkezések

1. Az általános eladási feltételek hatálya

1.1 A BVS Industrie-Elektronik GmbH („BVS”) és a BVS vevői közötti valamennyi ügyletre az BVS általános üzleti feltételei érvényesek, amennyiben a vevő a német Ptk. 14. §-a szerinti vállalkozó.

1.2 A vevő vagy harmadik fél általános üzleti feltételei vagy összehasonlítható általános szerződési feltételei csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha a BVS kifejezetten hozzájárul ezek alkalmazásához.

2. Árlista; ajánlat; szerződéskötés; adatok; beszámítás

2.1 Ha a vevő árut, üzemi szolgáltatást vagy más szolgáltatást („Termékek”) rendel meg vagy javításra és/vagy karbantartásra küld meg árut a BVS részére (minden esetben egy-egy „Árajánlat”), a vevőt 3 hétig köti az ajánlat. Amennyiben a BVS nem fogadja el előzetesen az ajánlatot (javítás végzése, az áru cseréje, új áru megküldése), a szerződés 3 hét lejárata után a vevő ajánlatának megfelelően jön létre.

2.2 Ha a vevő a BVS online katalógusán keresztül ad ajánlatot, az érintett ajánlat/megbízás visszaigazolásának e-mailben történő megküldésével tekinthető a BVS által elfogadottnak.

2.3 A nyomtatott vagy digitális úton érkező adatok nem jelentnek ajánlatot a BVS részéről.

2.4 Valamennyi, a BVS és a vevő között megállapított ár euróban értendő, amelyhez hozzászámítandó a törvény által meghatározott forgalmi adó, valamint a csomagolási, szállítási vámköltségek, a szállítási biztosítás díja, az illetékek és egyéb, esetlegesen felmerülő adók.

2.5 A vevőnek csak akkor van joga árat beszámítani, ha ellenigényét jogerősen, nem vitatottan megállapították vagy a BVS elfogadta.

3. Előmunkák; Elutasítási jog

3.1 Amennyiben a BVS a vevő által megállapított áruról megállapítja, hogy javításra alkalmatlan, a vevő köteles megtéríteni a BVS részére az áru vizsgálati díját.

3.2 Amennyiben a vevő terméket küldött a BVS részére és (i) a BVS elutasítja az ajánlatot, (ii) nem készül ajánlat vagy (iii) a termék javításra alkalmatlan, a BVS tájékoztatja erről a vevőt. Amennyiben a vevő a BVS-t nem kéri fel a termék visszaküldésére írásban nyolc napon belül, a BVS-nek joga van az árut eltávolítani.

3.3 Amennyiben az elküldött áru javításra alkalmas, a vevő költségvetést vagy ajánlatot kap. Abban az esetben, ha a vevő elutasítja a javítási ajánlatot vagy a költségvetést, köteles megtéríteni a BVS-nek az addig az időpontig keletkezett felülvizsgálati költséget. Felülvizsgálati költségek keletkeznek közvetlenül az áru beküldése által függetlenül attól, hogy az esetleges ajánlatot elfogadják vagy elutasítják.

4. Szállítás; Kárveszély átszállása; Cseretermék szállítása

4.1 A termék szállítása a megállapított szállítási határidőre („Szállítási határidő”). Részleges szállítás alapvetően engedélyezett, amennyiben az a szerződő felek valamelyikétől nem elvárhatatlan. A szállítási idő megfelelően meghosszabbodik olyan előre nem látható esemény esetén, amely a BVS akaratelhatározásán és befolyásán kívül esik, valamint vis major és bérharc esetén. Ha a szerződés teljesítése ezáltal részben vagy egészen lehetetlenül, akkor megszűnnek a szerződési és szállítói kötelezettségek. A vevő ebben az esetben haladéktalanul értesítést kap. A vevő késedelem vagy nem teljesítés miatti kártérítési igénye kizárásra kerül, amennyiben nem kerül igazolásra a szándékosság vagy súlyos hanyagság. Amennyiben a vevő egy korábbi szállítás kifizetésével késedelembe esett, a BVS anélkül jogosult visszatartani az áruszállítást, hogy köteles lenne az esetleg keletkező kár megtérítésére.

4.2 Amennyiben a BVS csereterméket küld a vevő részére a vevő meghibásodott terméke helyett, a vevő köteles a meghibásodott terméket a csereterméket átvételét követő 8 napon belül saját költségén köteles megküldeni a BVS részére (átengedés). Amennyiben (i) a vevő nem tartja be ezt a határidőt (ii) a meghibásodott termék nem javítható meg, a vevő köteles a BVS részére megtéríteni a BVS által leszállított termék új árát / pótalkatrész árát.

4.3 Amennyiben a vevő visszaküldi a BVS-nek a felesleges részegységeket, köteles maga viselni az ennek során keletkező szállítási költségeket. A felesleges árukat az áru átvételét követő nyolc (8) napon belül vissza kell küldeni a BVS-nek, különben kizárásra kerül a visszaküldés. A szavatosságvállalás keretében a vevő köteles viselni a keletkező be- és visszaküldési költségeket. Szavatosság esetén a BVS viseli a vevőhöz történő szállítás költségeit (kivéve az expressz költségeket). A vevő viseli a BVS-hez történő szállítás költségeit (visszaszállítási költségek). Nem lehetséges szállítmányozó BVS által történő megbízása a visszaszállításhoz.

5. Paraméterkészletek; Beállítások; Normál beállítás; Backup-adatbiztosítás

5.1 A BVS a vevő részére a kiszállított terméket a termékek mindenkori alapbeállítására vizsgálat előtt visszaállítja. Ha a vevő visszakapja az árut, a vevő által az árun végrehajtott beállítások/paraméterkészletek már nem állnak rendelkezésre.

5.2 A vevő köteles az árut – főként annak beállításait/paraméterkészleteit, valamint újra bevitt, vevőspecifikus adatok esetén ezek helyességét megvizsgálni, hogy a vevő által szándékolt használatra megfelelően vannak-e beállítva. Ha a vevő elmulasztja ezt a kötelezettséget, a 9.9 pontban leírt eset áll fenn.

5.3 Ha a vevő adatmentést (backup), továbbá visszaállítást kér a mentett adatok visszatöltése (restore) formájában, az adatmentési szolgáltatás díjköteles. A BVS nem vállal szavatosságot a vevő így elmentett adatállományára, és nem vállal felelősséget a vevő tulajdonában lévő adatok helyreállítása során keletkező káraiért.

6. Esedékesség; Fizetési feltételek; Áremelés; Beszámítás

6.1 A BVS díjának megfizetése a megfelelő számla vevőhöz történő beérkezésével, 14 napon belül esedékes. Ez eltérő, egyéni fizetési megállapodás fennállása esetén nem érvényes. A kifizetések készpénzmentesen történnek vállalati bankszámlánk valamelyikére; kizárt a csekkel történő fizetés. A vevő fizetési késedelme esetén a BVS jogosult az alapkamat feletti, évi 9 százalékpont mértékű késedelmi kamatot felszámítani. A BVS fenntartja nagyobb összegű késedelem érvényesítésének jogát.

6.2 Amennyiben a vevő előzetesen köteles a BVS részére fizetni, a BVS mindaddig nem kerül késedelembe szolgáltatása elvégzésével, amíg a vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

6.3 A kifizetés attól a naptól kezdve tekinthető teljesítettnek, amelyen (i) a BVS a vételárat ténylegesen megkapja vagy (ii) a vételár a BVS-nek az adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára beérkezik.

6.4 Ha ÁFA-köteles szállítás áll fenn a német ÁFA törvény 4. § 1. bekezdés b) pontja alapján figyelemmel a 6/a §-ra, vagy közösségen belüli hármas ügyletről van szó, a német ÁFA törvény 25/b § szerint a vevő köteles a 17/a § 2. bekezdés értelmében az érkeztetési igazolást aláírni és visszaküldeni. Az érkeztetési igazolás BVS-nek történő visszaküldését az adásvétel tárgyának vállalat vagy a vállalat által megbízott harmadik fél általi átvétele után haladéktalanul meg kell történnie. Ha a vevő nem teljesíti kötelezettségét, utólagos felszámításra kerül a forgalmi adó. Az adásvétel tárgya mindaddig az eladó tulajdonában marad, amíg be nem érkezik az érkezési igazolás vagy kifizetésre nem kerül az utólag felszámított forgalmi adó. Ugyanez a rendelkezés érvényes akkor is, ha a vevő választja ki a rakományvezetőt.

6.5 Arra az esetre, ha valamely termék szállítására az adásvételi szerződésben az adásvételi szerződés megkötése utáni több mint 4 hónap szállítási határidőt állapítanak meg, a BVS-nek joga van az árat 4 hónap elteltével a vevőnek még le nem szállított termékre olyan összeggel módosítani, amely a BVS-nél ténylegesen felmerülő többletköltségkre vagy csökkentett költségekre az árváltoztatások alapján és/vagy anyagár változások alapján a mindenkori árura vonatkozik. Amennyiben az eredetileg megállapított ár 10%-ot meghaladó mértékben emelkedik, a vevőnek joga van elállni a szerződéstől. A fenti rendelkezés változatlanul hagyása mellett a BVS a vevő részére előzetesen közli az ilyen áremelést.

7. Fizetőképesség; Fizetés megtagadása

7.1 Ha a vevővel létrejött szerződés megkötése után derül ki, hogy (i) a vevő nem tud megfelelő szavatosságot adni fizetőképességére vagy (ii) a vevő okán veszélybe kerül a szerződés teljesítése, a BVS-nek joga van megtagadni az áru leszállítását mindaddig, amíg a vevő el nem indítja az áru kifizetését vagy nem ad biztosítékot az áru kifizetésére.

7.2 Ha a kifizetés vagy a biztosíték adása nem történik meg a BVS által meghatározott méltányos határidőn belül, a BVS-nek joga van elállni a szerződéstől.

8. Átalánydíjas költségtérítés

Ha a vevő késedelembe esik az átvétellel, vagy visszavonhatatlanul és végérvényesen megtagadja teljesítését, köteles az ár 35%-át kitevő kártérítést fizetni a BVS részére. A vevőnek joga van igazolni azt, hogy nem vagy csak csekély mértékű kár keletkezett. A BVS-nek joga van nagyobb és/vagy további kárt igazolni.

9. Diagnosztikai intézkedések; Átvétel; Szavatosság; Elévülés

9.1 A törvény által előírt szavatosság keretében a BVS köteles betartani a technika általános szabályait a szerződésben megállapított teljesítések tekintetében. A BVS nem vállal ezen túlmenő kötelezettséget, hogy a BVS dokumentálja az összes termék-, ill. rendszerhibát és -eltérést, valamint azt a megbízás végrehajtása során megfelelően figyelembe vegye.

9.2 A szerződés tárgya mentes minden hiányosságtól, ha az a megállapodott tulajdonsággal rendelkezik. Amennyiben nem jön létre megállapodás a szerződési tárgyak jellemzőiről, a szerződés tárgya akkor tekinthető hibamentesnek, ha alkalmas a vevő által előirányzott célra és olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek az azonos fajtájú szerződési tárgyaknál szokásosak. A hiányosság fennállására irányadó időpont kizárólag a szerződés tárgyainak a kárveszély átszálláskor érvényes állapota.

9.3 A vevő köteles a BVS részére minden hiányosságot és hibás funkciót („Hibajelentés”) írásban megküldeni, és a BVS-t segíteni a hibaelemzése és a hiányosság megszüntetése során. Ha a hibaüzenet nem felel meg az előírásoknak vagy nem elégséges a hiba leírása, a BVS-nek joga van a hiba diagnosztikáját a szervizjárművekben szokásos módon-hoz álló diagnosztikai eszközökkel elvégezni és a gépet a diagnosztikai tesztek végzésére előírt óvatosság mellett üzembe helyezni, feltéve, hogy a vevő nem emelt szót kifejezetten és írásban ezen eljárásmód ellen. A vevő viseli a bizonyítási terhet a kárveszély átszállása körében felmerült dologi hiányosságok esetén; mindenekelőtt a szerződéses tárgyak tulajdonátszállásának kockázatát a vevő által előirányzott felhasználási cél, továbbá a más komponensekkel vagy rendszerekkel fennálló kompatibilitás szempontjából.

9.4 Hibadiagnosztikai intézkedések a BVS-hez beszállított szerződéses termékeknél alapvetően a BVS-nél üzemelő diagnosztikai eszközökkel történnek („a BVS üzemében”). A BVS („technikai hotline”) távdiagnosztika útján támogatja a vevőt a telekommunikációs úton történő, a szerződés tárgyát érintő szolgáltatások körében, amennyiben erre lehetőség van a telekommunikációs eszközökkel. A BVS nem vállal felelősséget a vevő vagy harmadik fél szakszerűtlen változtatásaiért és más intézkedéseiért a műszaki hotline távdiagnózisa közben.

9.5 Ha a vevő hibadiagnózist kér helyszíni szervizszolgáltatással („helyszíni szervizszolgáltatás”), akkor ennek megfelelően kell a BVS-nél megadni a megrendelést - külön megállapodás után és a helyszíni javítás előtt. Az ehhez rendelkezésre álló, „műszaki dokumentáció” című űrlapot a vevőnek minden esetben maradéktalanul kitöltve át kell adni a BVS-nek a szervizelési munka megkezdése előtt. A dokumentumot Ön telefonon történő kérésre megkapja. Értékesítési munkatársaik ezzel kapcsolatban támogatást nyújtanak Önnek. A szervizszolgáltatás mindenekelőtt gépek, berendezések javítását, átépítését, nagyjavítását, üzembe helyezését, karbantartó és helyreállító munkáit, átszerelését, továbbá készülékek cseréjét és az adatmentést tartalmazza. A vevő köteles a megállapított szolgáltatás elvégzéséhez szükséges összes közreműködési szolgáltatását idejében és a BVS számára díjmentesen elvégezni. A szervizszolgáltatás befejezése és az esetleg betervezett helyszíni kipróbálás után a vevő köteles az átvételre. Ha a vevő nem teljesíti a 9.5 pont 1. bekezdés szerinti utasítást, akkor a diagnózissal esetleg okozott további károk és elhárításuk a vevőt terheli. A vevő viseli a helyszíni szervizszolgáltatás költségeit. A szervizszolgáltatások vevő által okozott késedelme esetén a résztvevő dolgozók várakozási idői és – amennyiben szükséges – újbóli kiszállásának költségeit és/vagy további szállásköltségét a vevőnek kell viselnie. Egyebekben mindenfajta szervizmunkára az általános szervizfeltételek vonatkoznak, amelyek megtekinthetők: https://bvs-cnc.de/hu/aszof/.

9.6 A vevő köteles a termék esetleges látható hiányosságait a szállítás vagy a szolgáltatás beérkezése után azonnal megvizsgálni és haladéktalanul, legkésőbb azonban öt munkanapon belül a BVS részére írásban bejelenteni. A számítás szempontjából irányadó ennek körében a szállítás időpontja és a reklamáció BVS-hez történő beérkezése. Ha később jelentkezik a szerződéses termék hibája, a vevő azonos módon köteles a hibát a BVS részére haladéktalanul jelenteni. Rejtett hiba esetén a vevőt terheli a bizonyítás kötelezettsége aziránt, hogy a hiányosságot valóban nem volt korábban megállapítható és a kockázatviselés átszállása idején is megvolt, anélkül, hogy erre a látvány bizonyítása volna érvényes. Egyebekben a termék engedélyezettnek tekintendő.

9.7 Ha a termék már a kockázatviselés BVS-ről vevőre átszállása idején is hibát mutatott, a BVS-nek joga van a hibát utójavítás keretében megszüntetni. További szavatossági jogok csak akkor illetik meg a vevőt, ha a BVS a hibát nem szünteti meg méltányos határidőn belül vagy sikertelen marad, vagy nem feltételezhető vagy lehetetlenné válna a javítás elvégzése, vagy a BVS elutasítja az utójavítást. Ha a hiányosság nem állapítható meg az utójavítás megkísérlése közben vagy későbbi időpontban, vagy a vevő felelősségi körébe tartozik, akkor a vevő viseli a BVS által elvégzett felülvizsgálati és utójavítási költségeket az aktuális, általánosan érvényes tarifadíjszabás szerinti árlista alapján. A szavatossági igények csak a hiányosságot tartalmazó részegységre érvényesek. A fent rögzítettek egyidejűleg megfelelően érvényesek olyan hiányosságra is, amely a veszély átszállása után és a szavatossági határidő után keletkezik.

9.8 A vevőnek a BVS vagy a szavatosságra köteles harmadik fél részére 22 munkanapos alkalmat kell adnia a szavatossági munkák elvégzésére. A vevő az ilyen munkák önálló végzésére a 637. § eseteit kivéve csak a BVS engedélyével jogosult. Az utólagos teljesítéshez szükséges ráfordításokat a BVS viseli olyan mértékben, amelynek megfelelő arányban kell állnia a kifogástalan állapotú dolog értékével, a hiba jelentőségével és/vagy azzal a lehetőséggel, hogy más módon utólagos teljesítéshez jusson; az ezen túlmenő költségeket a vevő viseli.

9.9 A BVS nem felel a szerződés tárgyának a veszély átszállását követő olyan üzemzavaráért és káraiért, amelyeket a vevő vagy harmadik személy általi, nem szakszerű alkalmazás vagy kezelés, hibás szerelés, ill. javítás, más rendszerekkel vagy modulokkal fennálló kompatibilitás hiánya, szokásos elhasználódás, kezelési hiba vagy elhanyagolás okoz, valamint a vevő vagy harmadik személy által szakszerűtlenül, vagy a BVS engedélye nélkül végzett módosítás vagy javítási munkák következményeiért.

9.10 A hiba fennállása miatti igények huszonnégy (24) hónap elteltével elévülnek, amennyiben nem született más megállapodás az egyes esetben bizonylat bemutatása útján. A „tisztítás és ellenőrzés”szolgáltatás esetében nincsen szavatosság. A kellékszavatosság elévülési idejének számítása a termék leszállításával vagy az elszállításra kész állapot BVS-nél történő közlésével legkésőbb a termék elszállítását vagy az áru átvételét követő két napon belül kezdődik. Az elévülési idő számítását az utólagos teljesítés időtartamához szükséges idő nem gátolja és nem szakítja meg. Számítása nem kezdődik újra. Kizárásra kerül az ezen túlmenő felelősségvállalás, főként olyan károk esetén, amelyek nem magában a szállított áruban keletkeztek, amennyiben nem igazolható szándékosság, durva hanyagság vagy lényeges szerződéses kötelezettségek megsértése.

9.11 Harmadik személy által előállított áru („idegen áru”) esetén a vevőt a BVS-sel szemben a következők szerinti szavatossági jogok illetik meg: A BVS a szavatossági jogokat idegen áru tekintetében vagy (i) saját nevében és a vevő számlájára érvényesíti harmadik féllel szemben, vagy (ii) a BVS szavatossági jogait a vevőre engedményezi a teljesítés érdekében. Ha és amennyiben hiányosság megszüntetése nem érvényesíthető a harmadik féllel szemben, a 9.1-9.9 pontok érvényesek megfelelően.

10. A BVS nem veszi át a beszerzési kockázatokat; elállási jog

A BVS-nek joga van elállni a szerződéstől, ha a BVS részére ellehetetlenül az áru leszállítása azáltal, hogy elő- és/vagy beszállítói az árut vagy részeit nem szállítják le, pótbeszerzés a BVS részére csak aránytalanul/elvárhatatlan módon magas ráfordítással volna lehetséges, és a BVS nem felel az ellehetetlenülésért, amennyiben e körülmények felléptek, a szerződéskötés idején nem voltak előre láthatóak, és a BVS igazolja, hogy az azonos fajtájú áru beszerzését elvárható módon végezte el. A BVS tájékoztatja a vevőt az ilyen esetről.

11. Titoktartás

11.1 A vevő kötelezi magát, hogy az üzleti kapcsolat keretében kapott vagy ismertté vált, nem nyilvánvaló kereskedelmi, műszaki vagy egyéb információkat szigorúan bizalmasan üzleti titokként kezeli, és a BVS előzetes engedélye nélkül nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára. A saját dolgozók számára történő továbbadásra az a feltétel vonatkozik, hogy a vonatkozó információk ismerete szükséges legyen a mindenkori megbízás végrehajtásához. A titoktartási kötelezettség az üzleti kapcsolat befejezése után is fennáll.

11.2 Amennyiben a BVS a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez a vevőnek olyan dokumentumokat, adatokat, információkat enged át, amelyek az adatkezelést szolgálják, továbbá szoftvert, anyagokat, típushoz kötött szerszámokat vagy készülékeket és tárgyakat (pl. mintákat, modelleket), az összes már fennálló és/vagy jövőben keletkező jog a BVS-t illeti meg. A tulajdonjog nem száll át. A BVS előzetes írásos engedélye nélkül tilos a vevőnek a számára átadott tárgyat, főként a tervrajzokat, modelleket, sablonokat, mintákat és hasonlókat a BVS és a vevő között megállapodott szerződéses céloktól eltérően felhasználni, sokszorosítani és/vagy harmadik személynek bármilyen módon hozzáférhetővé tenni. A vevő kötelezettséget vállal, hogy a fejlesztés befejezése után a BVS-nek visszaküldi a fent nevezett tárgyakat.

11.3 A fenti szabályozások arra az esetre is vonatkoznak, amikor a vevő kizárólag a BVS megrendelésének teljesítése céljából harmadik személytől megszerzi az ilyen anyagot vagy az anyag a vevő tulajdonában van, és az anyag vagy az anyag segítségével gyártandó termék azonban a BVS szaktudását tartalmazza vagy utóbbi testesül meg benne.

11.4 A vevő kötelezettséget vállal, hogy esetleges alvállalkozói a fenti szabályozásoknak megfelelő kötelezettséget vállalják.

11.5 A vevő csak a BVS előzetes, írásos hozzájárulásával reklámozhatja üzleti kapcsolatát.

11.6 Amennyiben szükséges, a felek a külön rendelkezések útján szabályozzák a titoktartásra vonatkozó, további megállapodásokat.

12. A felelősség korlátozása; vis maior

12.1 A BVS, képviselői és teljesítési segédeinek felelőssége korlátlan a következők vonatkozásában: személyek testi épsége, élete és egészsége veszélyeztetése, a szerződési szempontból lényeges kötelezettség megszegése alapján fennálló és a termékfelelősségből keletkező felelősség tekintetében, vagy amennyiben a BVS rosszhiszeműen hallgat el hiányosságot, kifejezetten garanciát vállalt vagy szándékosan idézett elő kárt.

12.2 Fenntartva a BVS 11.1 pontból felmerülő felelősségét, felelőssége a következőkre korlátozódik: (i) a gondatlanság minden esete, (ii) a mellékkötelezettségek megszegése, (iii) a gazdasági siker hiánya, (iv) hibás teljesítés miatti következménykár és (v) a harmadik felek vevőkkel szembeni igényei alapján felmerülő károk – ezek tekintetében a BVS által megkötött termékfelelősségi, ill. felelősségi biztosítás fedezeti összegének megfelelő összegre korlátozódik, ellenkező esetben pedig a szerződésre tipikusan előre látható kárra. A BVS nem felel olyan közvetett károkért vagy következményes károkért, mint pl. az elmaradt nyereség, termelés kimaradása (kiesési idők, személyi költségek, leállási idők), külső szerviztechnikus alkalmazásának költségei vagy adatvesztés, amennyiben nem áll fenn a törvényi képviselők vagy teljesítési segéd szándékossága vagy durva hanyagsága, nem hallgattak el rosszindulatúan hiányosságokat, vagy kötelező felelősséget vállalnia a testi épség, élet és egészség veszélyeztetése vagy jótállás vállalása, vagy beszerzési kockázat miatt, vagy egyéb törvényi okból, főként a termékvállalási törvény alapján.

12.3 A fent nevezett pontokat fenntartva a BVS nem felel azon szolgáltatási zavarokért, amelyeket előre nem látható események, mindenekelőtt üzemzavar, sztrájk, jogszerű kizárás, munkaerőhiány, energiahiány, nehézségek a szükséges hatósági engedélyek megszerzésében, hatósági intézkedés vagy kimaradó, a beszállító részéről okozott nem megfelelő/nem megfelelő határidejű szállítás, kivéve, ha ez a BVS-nek szándékosság/súlyos gondatlanság alapján felróható. Amennyiben ilyen, a BVS által nem szándékosan vagy nem súlyos gondatlansággal okozott események jelentősen megnehezítik vagy ellehetetlenítik a BVS számára szerződés szerint teljesítendő szállítást vagy szolgáltatást, és a nehézség nem átmeneti időtartamú, a BVS-nek joga van elállni a szerződéstől.

12.4 A 11. pont érvényes a BVS összes dolgozójára, szerveire és teljesítési segítőire.

13. Tulajdonjog fenntartása; vállalkozói visszatartási jog

13.1 A BVS mindaddig fenntartja magának az áru tulajdonjogát („tulajdonjog fenntartású áru”), amíg a vevő nem teljesíti a követelések alapjául szolgáló szerződésből eredő, valamennyi követelést („tulajdonjog fenntartása”). A tulajdonjog fenntartása olyan mértékben terjed ki, amely megfelel a mindenkori tulajdonjog fenntartású áru értékének, és azokra a dolgokra is, amelyek a tulajdonjog fenntartású áru feldolgozásával, összekapcsolásával vagy beépítésével keletkeznek („bővített tulajdonjog fenntartás”), valamint azon követelésekre, amelyekre a vevő harmadik féllel szemben a tulajdonjog fenntartású áru továbbértékesítésével tesz szert („meghosszabbított tulajdonjog fenntartás”).

13.2 A vevő köteles a tulajdonjog fenntartású árut gondosan kezelni, saját költségére megfelelő, új értéken biztosítani tűz-, víz- és lopási kár ellen és a tulajdonjog fenntartású áru karbantartó, állapotellenőrző munkáit idejében, saját költségén elvégezni, valamint a BVS jóváhagyása nélkül sem biztosítékba nem adhatja, sem elzálogosítania nem szabad.

13.3 A vevő köteles a BVS-t elzálogosítás és egyéb, a BVS tulajdonjogait csorbító beavatkozások esetén haladéktalanul, írásban értesíteni és a BVS-t mentesíteni a jogai biztosítása/érvényre juttatása alapján felmerülő költségek alól.

13.4 A vevő köteles kifejezetten felhívni harmadik felek figyelmét a tulajdonjog fenntartására.

13.5 A vevő haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a BVS részére, ha megváltozik a tulajdonjog fenntartású áru vagy alkatrészei címe, telephelye.

13.6 A vevő a BVS részére a BVS által birtokolt árura szerződéses vállalkozási zálogjogot ad a német Ptk. 1204. §-től kezdődő §-ainak megfelelően.

14. Törvényi szabályozások betartása

14.1 Dolgozók, teljesítési segítők és vállalkozók alkalmazása esetén a vevő garantálja, hogy minden szükséges hatósági engedélyt (pl. Munkaengedély, tartózkodási cím) rendelkezésre áll. A vevő a BVS-t mentesíti a jelen követelmény be nem tartásából keletkező összes jogkövetkezmény alól.

14.2 A vevő garantálja a jogszabályi előírások (munkavédelem, iparűzési engedély stb.), különösen a minimálbér fizetéséről szóló törvény általa és vállalkozói általi betartását. Ebben a keretben többek között köteles a BVS írásbeli kérésére igazolni a minimálbér saját maga és vállalkozói általi megfizetését. A vevő mentesíti a BVS-t a minimálbér fizetési követelményekkel kapcsolatos minden igény alól; ugyanez érvényes a felmerülő bírságfizetésekre is. Kötelezi magát továbbá, hogy haladéktalanul tájékoztatja a BVS-t, ha felmerül a gyanúja, hogy saját maga vagy vállalkozója megszegi a törvényes minimálbér előírásokat.

15. Záró rendelkezések

15.1 A felek között megállapodás fenntartása mellett a teljesítés helye a BVS székhelye.

15.2 A nemzetközi bírói illetékesség helye Németország. A jelen szerződésből eredő valamennyi vita esetén a helyi bírói illetékesség helye – ha és amennyiben erről érvényes megállapodás született – Hanau.

15.3 A szerződésre a német jog vonatkozik az ENSZ vételi egyezményének kizárása mellett (CISG).

Most töltse az Általános üzleti feltételeket PDF fájlként.