Správa
Jazyk
Hľadať
×

Celá naša ponuka platí len pre odvetvia priemyslu, obchod, remeslá a živnosť. Všetky ceny sú bez DPH.

24-mesačná záruka*

Všeobecné nákupné podmienky („VNP“) spoločnosti
BVS Industrie-Elektronik GmbH

Stav marec 2020

1. Rozsah platnosti
Nasledujúce nákupné podmienky platia pre nákup tovaru a materiálu vrátane špeciálne vyvinutých komponentov, produktov alebo dielov, ktoré boli prispôsobené potrebám spoločnosti BVS, a pre dodávky predmetov vyplývajúcich zo služieb (ďalej spoločne len „tovar“), ako aj pre nákup služieb (ďalej spoločne len „služby“). Nákupné podmienky tvoria základ zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BVS BvS Industrie – Elektronik GmbH (ďalej len „objednávateľ“) a daným zmluvným partnerom (ďalej len „dodávateľ“), pokiaľ sa od toho neodchyľujú jednotlivé zmluvné ustanovenia. Odchylné predajné podmienky; všeobecné obchodné, nákupnéa/alebo servisné podmienky dodávateľa sú týmto výslovne odmietnuté. Tie platia len vtedy, ak objednávateľ výslovne písomne súhlasil s ich uplatnením. Bezpodmienečné prijatie dodávok a služieb alebo ich bezpodmienečná platba nepredstavuje súhlas s predajnými podmienkami dodávateľa. V prípade rozporu medzi textom objednávky alebo textom dokumentov uvedených v objednávke a nasledujúcimi nákupnými podmienkami bude použitý text objednávky alebo text dokumentov uvedených v objednávke.

2. Objednávky
2.1 Objednávky zo strany objednávateľa sú vykonávané písomne, v textovej forme alebo prostredníctvom elektronickej výmeny dát. Ak sú objednávky vykonávané v textovej forme, faxom alebo e-mailom, musí byť vystavujúca spoločnosť a vystavujúca osoba jasne identifikovateľná. Objednávky sú platné bez vlastnoručného podpisu, pokiaľ sú zodpovedajúcim spôsobom označené na objednávkovom formulári.

2.2 Vo všetkých písomnostiach dodávateľa musí byť uvedené číslo transakcie, dátum objednávky/poverenie a označenie položky, číslo položky a/alebo popis služby udelený alebo oznámený objednávateľom.

2.3 Objednávky zadané zo strany objednávateľa môžu byť odvolané do dvoch týždňov za predpokladu, že dodávateľ neprijal objednávku aspoň v rovnakej podobe do dvoch dní od doručenia objednávky. To isté platí pre zrušenie dodávok.

2.4 Zmeny a doplnenia príslušných objednávok a/alebo zrušení dodávok musia byť vykonané v písomnej forme. Všetky podmienky, špecifikácie, normy a ďalšie podklady, ktoré sú uvedené v objednávke, sú obsahom objednávky.

2.5 Ak objednávateľ požaduje zmenu predmetu dodávky, musí dodávateľ bezodkladne písomne alebo v textovej podobe informovať o akomkoľvek zvýšení, príp. znížení ceny a o vplyvoch na termín objednávky.

2.6 Dodávateľ musí zaistiť dodávku v termíne uvedenom v objednávke. Na tento účel musí prijať všetky potrebné opatrenia.

3. Dodacia povinnosť pre náhradné diely
Dodávateľ je povinný dodávať predmety dodávky, ktoré sú súčasťou objednávateľom ponúkaného tovaru koncovému zákazníkovi, ako náhradné diely za primerané tržné ceny po dobu minimálne 2 rokov od prijatia prvej objednávky, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch dohodnuté inak.

4. Ceny; platba; prevod vlastníctva
4.1 Všetky ceny za tovar a/alebo služby musia byť uvedené v zmluve a sú pevnými cenami, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú ceny, ktoré majú byť zaplatené, chápané ako (i) bez DPH a (ii) vrátane všetkých nákladov na balenie, výkon balenia, zaslanie, dopravu, poistenie a doručenie tovaru a všetkých ďalších nákladov a poplatkov, ktoré vzniknú v súvislosti s nákupom výrobku a/alebo služby. Dohodnuté ceny zahŕňajú všetky potrebné opatrenia proti všetkým možným vplyvom životného prostredia a následným škodám spôsobených mrazom, snehom, teplom a vodou, ako aj na odstránenie týchto škôd.

4.3 Platba za objednanú službu sa vykoná v zásade po doručení príslušnej faktúry do 30 dní. To neplatí v prípade existencie odlišných individuálnych platobných dohôd.

4.4 V prípade chybnej služby je objednávateľ oprávnený zadržať platbu, primerane podľa hodnoty, až do riadneho splnenia.

4.5 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi alebo ich nechať inkasovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý tento súhlas nesmie bezdôvodne odmietnuť. V prípade predĺženej výhrady vlastníctva sa súhlas považuje za udelený.

4.6 Ak nie je zmluvne dohodnuté inak, prechádza vlastníctvo tovaru alebo v prípade čiastočnej dodávky čiastkových predmetov (i) pri ich zaplatení alebo (ii) pri ich doručení na dohodnuté miesto prevzatia tovaru na spoločnosť BVS, pričom je určujúce to, čo nastalo skôr (prevod vlastníctva). Pokiaľ vlastníctvo tovaru alebo časti tovaru prešlo na spoločnosť BVS, ale tovar je stále vo vlastníctve dodávateľa, je dodávateľ povinný tovar jasne označiť ako vlastníctvo spoločnosti BVS a podľa toho ho uchovávať oddelene od ostatných predmetov.

5. Vlastnícke práva
5.1 Dodávateľ zodpovedá za nároky tretích strán, ktoré pri používaní výrobkov v súlade so zmluvným použitím vyplývajú z porušenia vlastníckych práv a registrácií vlastníckych práv (vlastncke práva). Dodávateľ oslobodzuje objednávateľa od všetkých nárokov vyplývajúcich z použitia takýchto vlastníckych práv. Oslobodenie od zodpovednosti neplatí v prípade, v ktorom dodávateľ pre objednávateľa vyrábal v súlade s dodanými výkresmi, modelmi alebo inými ekvivalentnými popismi alebo informáciami poskytnutými objednávateľom a nie si je vedomý toho, alebo v súvislosti s ním vyvinutými výrobkami nemusí vedieť, že tým porušuje vlastnícke práva.

5.2 Dodávateľ a objednávateľa sa zaväzujú okamžite sa navzájom informovať o známom riziku úrazu a o údajných prípadoch úrazu a dať si príležitosť vzájomne čeliť zodpovedajúcim nárokom.

6. Dôvernosť
6.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude so všetkými, v rámci obchodu získanými alebo oznámenými, neverejnými, obchodnými, technickými a inými informáciami zaobchádzať ako s prísne dôverným obchodným tajomstvom a poskytne ich vlastným pracovníkomlen za podmienky, že je k vykonaniu príslušnej úlohy nevyhnutná znalosť príslušnej relevantnej informácie. K odovzdaniu informácií tretej strane dochádza výlučne po výslovnom súhlase objednávateľa.

6.2 V prípade, že objednávateľ prenechá dodávateľovi dokumenty, dáta, informácie slúžiace na spracovanie dát, softvér, materiály, typologicky špecifické nástroje alebo zariadenia a predmety (napr. vzorky, modely) na vykonanie zmluvných záväzkov, zostávajú všetky existujúce a/alebo v budúcnosti vzniknuté práva u objednávateľa. Prevod vlastníctva sa neuskutoční. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je dodávateľovi zakázané používať na iné než zmluvne dohodnuté účely medzi objednávateľom a dodávateľom, reprodukovať a/alebo sprístupňovať v akejkoľvek podobe tretím stranám predmet prenechaný dodávateľovi, najmä výkresy, modely, šablóny, vzorky a podobne. Po ukončení vývoja sa dodávateľ zaväzuje vrátiť vyššie uvedené predmety objednávateľovi.

6.3 Vyššie uvedené ustanovenia platia najmä tiež v prípade, ak dodávateľ nakupuje takýto materiál od tretej strany len na účely vykonania objednávky od objednávateľa, alebo v prípade, ak je materiál vlastníctvom dodávateľa, ale v materiáli alebo v produktoch vyrobených pomocou materiálu je obsiahnuté alebo stelesnené know-how.

6.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaviazať všetkých subdodávateľov v súlade s predchádzajúcimi predpismi.

6.5 Dodávateľ môže propagovať obchodný vzťah len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

6.6 V prípade potreby budú nasledujúce dohody o mlčanlivosti upravené v samostatných dohodách.

7. Povinnosť prehliadky a reklamačná povinnosť

Objednávateľ je oprávnený vykonať prehliadku dodaných predmetov podľa certifikovaných postupov náhodných kontrol v riadnom postupe. Len čo sú zistené prípadné nedostatky, oznámi ich bezodkladne v písomnej podobe dodávateľovi. Dodávateľ sa vzdáva námietky oneskorenej reklamácie chyby v prípade, ak mu nie sú ohlásené chyby objavené v uvedenom priebehu okamžite, príp. neobjavené chyby okamžite po ich objavení.

8. Zodpovednosť za chyby; základná zodpovednosť
8.1 Predmet kúpy a/alebo služby musí mať dohodnutú kvalitu, funkciu alebo výkon. Ďalej musia byť v tejto súvislosti dodržiavané príslušné a záväzné predpisy o pracovnej a zdravotnej bezpečnosti, ochrane životného prostredia a požiarnej ochrane. Všeobecne uznávané a existujúce technické pravidlá musia byť v zásade dodržiavané, iba ak objednávka nevyvolá odlišné požiadavky.

8.2 Pokiaľ nie je zmlune dohodnuté inak, prenáša sa riziko straty a zhoršenia stavu predmetu na spoločnosť BVS v okamihu prevzatia predmetu na mieste prevzatia (prevod rizika). Premlčacia lehota pre chyby je 24 mesiacov a začína plynúť okamihom úspešného prevzatia. Ak sa prevzatie oneskorí bez zavinenia dodávateľa, strany sa dohodnú na primeranej maximálnej lehote.

8.3 V rámci dodatočného vylepšenia musí dodávateľ chyby bezplatne odstrániť. Bezplatnosť sa vzťahuje na všetky služby, ktoré sú v jednotlivom prípade vyžadované na odstránenie príslušnej chyby. Ak odstránenie chyby nie je možné v rámci následného zlepšenia a/alebo je pre dodávateľa neprijateľné, dodávateľ je povinný objednávateľovi chybnú službu bezplatne nahradiť. Ak sa dodávateľ oneskorí s odstránením chyby a/alebo nebude schopný odstrániť chybu sám z dôvodu naliehavosti odstránenia chyby, je objednávateľ oprávnený vykonať nevyhnutné opatrenia sám alebo treťou stranou na náklady dodávateľa. V takom prípade informuje o tom dodávateľa pred odstránením chyby. V prípade, že z dôvodu naliehavosti odstránenia chyby nie je možné dodávateľa informovať vopred, vykoná to dodávateľ okamžite dodatočne. Povinnosti dodávateľa založené na zásadách zodpovednosti za chyby zostávajú týmto nedotknuté. Z toho sú vylúčené možné záväzky vyplývajúce z chýb, ktoré sa dajú pripísať opatreniam vykonaným samotným objednávateľom alebo treťou stranou.

8.4 Po úspešnom odstránení chyby začína plynúť premlčacia doba písomným prevzatím služieb v súlade s bodom 8.2. Ak objednávateľ písomne neprevezme službu do ôsmich pracovných dní po výkone služieb, začína nová premlčacia lehota s uplynutím vyššie uvedenej osemdennej lehoty.

8.5 Pokiaľ ide o práva a zodpovednosti dodávateľa, ktoré idú nad tento rámec, platia zákonné predpisy.

8.6 Dodávateľ nebude oslobodený od svojich povinností z dôvodu nepredvídateľných udalostí („vyššia moc“), či už dočasne alebo trvalo, a ani sa ich nemôže zbaviť (napríklad odstúpením). Spoločnosti BVS musia byť úplne uhradené vzniknuté škody.

9. Informácie o produkte; nebezpečné látky
9.1 Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetky potrebné informácie o produkte, najmä karty bezpečnostných údajov, pokyny k spracovaniu, predpisy týkajúce sa označovania, montážne pokyny, bezpečnostné opatrenia pri práci vrátane všetkých zmien dodávky tovaru a návody na spracovanie, označovacie predpisy, montážne pokyny, opatrenia bezpečnosti práce vrátane akýchkoľvek zmien pri dodávke tovaru a označiť ich v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9.2 Dodávateľ preberá zodpovednosť za dodržiavanie príslušných predpisov nariadenia REACH (ES č. 1907/2006) s ohľadom na registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok. Dodávateľ samostatne a bez vyzvania sprístupní objednávateľovi požadované karty bezpečnostných údajov a ďalšie informácie podľa nariadenia REACH. Dodávateľ musí dodržiavať všetky obmedzenia a/alebo zákazy látok na kandidátskom zozname SVHC. V prípade pochybností musí vykonať potrebné chemické analýzy, aby zaistil bezchybnosť materiálu.

9.3 Dodávateľ je povinný zaobchádzať s chemickými surovinami, identifikovať ich a označovať v súlade s nariadením CLP (ES č. 1272/2008).

9.4 Dodávateľ musí zabezpečiť, aby dodaný tovar alebo časti tovaru spĺňali požiadavky smernice RoHS (smernice 2011/65/EÚ) a OEEZ (smernice 2012/19/EÚ), ako aj príslušné vnútroštátne vykonávacie predpisy (ElektroStoffV a ElektroG). Výrobné procesy musia byť v súlade so smernicou RoHS, likvidácia v súlade so smernicou postupy likvidácie OEEZ.

10. Subdodávatelia; minimálna mzda
10.1 Dodávateľ nie je oprávnený zapojiť subdodávateľov bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade udelenia súhlasu je dodávateľ povinný uviesť meno subdodávateľa a predložiť dôvod jeho využitia. Dodávateľ je ďalej povinný subdodávateľa starostlivo a svedomito monitorovať a zabezpečiť, aby plnil úlohy, ktoré prevzal v súlade so zákonnými predpismi. Predovšetkým musí včas plniť svoje platobné povinnosti a zbaviť objednávateľa akýchkoľvek povinností. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi informácie o subdodávateľoch a/alebo veriteľoch overených na realizáciu objednávky. Poverenie subdodávateľov a/alebo veriteľov zo strany dodávateľa sa neuskutoční bez predchádzajúceho dôkladného preskúmania na účely dodržania zákona o minimálnej mzde. To isté platí pre subdodávateľský reťazec. V rámci úradnej kontroly dodávateľ bezodkladne poskytne objednávateľovi všetky dôkazy o dodržiavaní minimálnej mzdy.

10.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať predpisy o minimálnej mzde („zákon upravujúci minimálnu mzdu“ z 11. augusta 2014 v aktuálne platnej verzii) v rámci služobných alebo pracovných objednávok.

10.3 Dodávateľ sa zaväzuje oslobodiť objednávateľa od platobných požiadaviek jeho zamestnancov alebo zamestnancov povolaných subdodávateľom a/alebo veriteľom na vykonanie jeho objednávok v súlade s § 13 MiLoG (zákona o minimálnej mzde) v spojení s § 14 AentG (zákona o vysielaní pracovníkov). Oslobodenie od zodpovednosti existuje aj v prípade, keď objednávateľ utrpí inú škodu v dôsledku porušenia zákona o minimálnej mzde dodávateľom.

10.4 V prípade porušenia uvedených povinností má objednávateľ mimoriadne právo na odstúpenie od zmluvy.

11. Kódex správania
Dodávateľ rešpektuje všetky práva zamestnancov a zaručuje dodržiavanie právnych predpisov príslušných právnych ustanovení. Zaisťuje rovnaké príležitosti a zaobchádzanie, zabráni akejkoľvek forme diskriminácie a nevyužíva detskú prácu. Dodávateľ je zodpovedný za ochranu zdravia svojich pracovníkov a dbá na ochranu životného prostredia v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia. Chráni svoje dodávky pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou a na splnenie svojich služieb využíva výlučne spoľahlivých a svedomitých pracovníkov alebo pomocníkov. Dodávateľ sa zaväzuje prevádzkovať spoľahlivý systém riadenia kvality. Dodávateľ ďalej zabraňuje korupcii alebo úplatkárstvu.

V prípade porušenia predchádzajúcich pravidiel správania je objednávateľ oprávnený zmluvu vypovedať.

12. Obchodné doložky
Ak sú obchodné doložky dohodnuté v súlade s podmienkami INCOTERMS, bude rámec ich uplatnenia založený na verzii INCOTERMS 2010.

13. Príslušný súd; rozhodné právo
13.1 Miestom súdneho konania je výlučne Hanau/Spolková republika Nemecko. Objednávateľ je však oprávnený podať žalobu na príslušný súd v sídle dodávateľa.

13.2 Platné je výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou kolíznej právnej normy a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

14. Oddeliteľnosť
Neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa ukáže, že je ustanovenie neplatné alebo nevykonateľné, bude nahradené novým účinným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje k právnemu a hospodárskemu výsledku neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.

Downloads