Správa
Jazyk
Hľadať
×

Celá naša ponuka platí len pre odvetvia priemyslu, obchod, remeslá a živnosť. Všetky ceny sú bez DPH.

24-mesačná záruka*

Všeobecné servisné podmienky („VSP“) spoločnosti
BVS Industrie-Elektronik GmbH

Stav júl 2017

Obsah:
Servisné podmienky, ktoré sa uplatňujú pri všetkých právnych vzťahoch medzi zákazníkom a spoločnosťou BVS

I. Rozsah platnosti
II. Povinnosti plnenia zákazníka
   1. Upozornenie na riziká
   2. Popis chyby
   3. Podklady/dokumenty
   4. Informáci
   5. Rozhrania
   6. Zálohovanie dát; parametre
   7. Spolupráca
   8. Bezpečnosť práce

III. Ponuka, predbežný rozpočet nákladov
IV. Prevzatie
V. Výhrada vlastníckeho práva
VI. Záruka
VII. Zodpovednosť

I. Rozsah platnosti 

Okrem našich Všeobecných obchodných podmienok (dostupné na adrese: https://shop.bvs-cnc.de/sk/vop) platia aj nasledujúce ustanovenia. Vzťahujú sa na celý proces servisných služieb spoločnosti BVS Industrie-Elektronik GmbH („BVS“) a jej zákazníkov. Všeobecné obchodné podmienky a všeobecné servisné podmienky zákazníka alebo tretích strán sa použijú iba na základe výslovného súhlasu spoločnosti BVS s ich použitím.

II. Povinnosti plnenia zákazníka

1. Upozornenie na riziká 
Zákazník je výslovne upozornený na to, že aj v prípade náležitých diagnostických opatrení vykonávaných s požadovanou opatrnosťou v sídle zákazníka s použitím diagnostických procesov, by mohli byť poškodené ďalšie konštrukčné diely na stroji.

2. Popis chyby 
Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti BVS písomne presný a podrobný popis všetkých nedostatkov alebo chybných funkcií zaslaných konštrukčných zostáv a pomôcť spoločnosti BVS pri analýze chýb a odstraňovaní nedostatkov. Zákazník musí upozorniť spoločnosť na možné technické alebo pre výrobcu špecifické zvláštnosti.

3. Podklady/dokumenty
Zákazník musí dať spoločnosti BVS k dispozícii na účely riadneho poskytnutia servisnej služby potrebné informácie a podklady včas pred začatím prác.

4. Informácie 
Zákazník musí spoločnosť BVS informovať včas o nutnosti určitých bezpečnostných kontrol alebo predpokladov.

5. Rozhrania 
Zákazník musí spoločnosť BVS upozorniť na relevantné rozhrania (hardvér a softvér), ktoré treba vziať na vedomie pri poskytovaní servisných služieb. Týka sa to najmä poskytovania programovacích služieb v systémoch spracovania dát.

6. Zálohovanie dát; parametre 
Zákazník je povinný skontrolovať všetky nastavenia, súbory parametrov a dáta potrebné na riadnu prevádzku a funkčnosť stroja/zariadenia a zabezpečiť, že budú správne nastavené pre potrebu zákazníka a navyše budú dodatočne externe zálohované. Spoločnosť BVS neručí za stratu dát, parametrov alebo nastavení. Zodpovednosť za nefunkčnosť stroja/zariadenia, ku ktorej na základe toho dôjde, je vylúčená.

7. Spolupráca 
Zákazník musí poskytnúť pomoc servisnému personálu spoločnosti BVS pri vykonávaní servisného zásahu vo všetkých ohľadoch. Zákazník je povinný na svoje náklady poskytnúť technickú podporu, najmä poskytnúť potrebných vhodných pomocných pracovníkov v počte potrebnom pre daný servisný zásah a na nevyhnutnú dobu. Počas servisného zásahu musí mať servisný personál stroj voľne k dispozícii. Pomocní pracovníci sa musia riadiť pokynmi servisného personálu. Spoločnosť BVS nepreberá za pomocných pracovníkov žiadnu zodpovednosť. Technická podpora zákazníka musí zaistiť, aby servis mohol začať bezprostredne po príchode servisného personálu a mohol byť vykonaný bez zdržania až do prevzatia zákazníkom.

8. Bezpečnosť práce 
Zákazník musí zaviesť špeciálne opatrenia potrebné v mieste zásahu na účely ochrany osôb a vecí. Musí informovať servisný personál o existujúcich osobitných predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pokiaľ sú dôležité pre servisný personál.

III. Ponuka, predbežný rozpočet nákladov 
Pokiaľ je to možné, oznámi sa zákazníkovi v rámci ponuky servisnej služby predpokladaná cena za opravu/montáž. Vyhotovenie predbežného rozpočtu nákladov so záväzným prísľubom veny nie je možné. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, takýto predbežný rozpočet nákladov je záväzný len v prípade, ak je pri takomto rozpočte zapísaná poznámka „záväzné prisľúbenie ceny“. Servisný zásah sa potom platí na základe časovej náročnosti. Pri výpočte servisných služieb sa vykazujú ceny pracovných výkonov za použité diely a materiál osobitne. To isté platí pre cestovné náklady, jazdné náklady a prepravné náklady. Ako základ pre výpočet slúži vyhotovená servisná správa odovzdaná pri prevzatí. Pracovné, cestovné, prepravné a čakacie doby, ako aj vrátenie konštrukčnej zostavy sa vypočítavajú podľa vždy platných sadzieb spoločnosti BVS Industrie-Elektronik GmbH. Ak servisný technik nemôže začať s prácou hneď po jeho príchode, alebo pokiaľ dôjde k oneskoreniu, takto vzniknuté náklady za dobu čakania preberá zákazník.

IV. Prevzatie 
Zákazník je povinný dielo prevziať po dokončení servisného zásahu a preskúšaní funkčnosti, pokiaľ by neexistovala nejaká chyba, ktorá obmedzuje použiteľnosť stroja/zariadenia. Po dokončení bude vystavený protokol o prevzatí. Pokiaľ sa dajú čiastkové funkcie predmetu zmluvy použiť samostatne na výrobné účely a sú pripravené na prevzatie, je zákazník povinný čiastkové dielo prevziať. 

O čiastkovom prevzatí/celkovom prevzatí sa vystavuje protokol, ktorý musia obe strany podpísať. Čiastkové prevzatie/celkové prevzatie je považované za vykonané aj vtedy, keď zákazník prevzatie aj napriek existujúcej povinnosti prevzatia nevykonal v lehote, ktorá mu bola primerane stanovená, alebo ani po opakovanej výzve zo strany spoločnosti BVS neregoval alebo vykonal uvedenie do prevádzky alebo preskúšanie funkčnosti oneskorene bez zrejmého dôvodu a spoločnosť BVS zákazníkovi potom stanovila pre súčinnosť primeranú lehotu, ktorá uplynula bez naplnenia, alebo uviedol predmet zmluvy do rpevádzky na účely výroby.
Prevzatím odpadá zodpovednosť dodávateľa za viditeľné nedostatky.

V. Výhrada vlastníckeho práva 
Spoločnosť BVS si vyhradzuje vlastníctvo predmetu kúpnej zmluvy, zmluvy o dodaní diela alebo zmluvy o dielo až do úplného splnenia všetkých platobných záväzkov vrátane dodatočne dlžných vedľajších prác vyplývajúcich z príslušnej zmluvy. Zákazník nesmie predmet s výhradou vlastníctva až do úplného splnenia všetkých platobných záväzkov predať ani dať do zálohy alebo ho poskytnúť ako istinu. V prípade zhabania alebo odobratia alebo iných nariadení treťou stranou musí zákazník spoločnosť BVS ihneď o tejto skutočnosti informovať.

VI. Záruka 
Pokiaľ sa pri predmete kúpy alebo servisnej služby vyskytnú už v dobe prechodu rizika nejaké nedostatky, spoločnosť BVS ručí pri vylúčení ďalších nárokov, ale s výhradou zodpovednosti podľa odseku VII, výhradne podľa nasledujúcich ustanovení: Spoločnosť BVS chybné diely predmetu kúpy podľa svojho uváženia dodatočne bezplatne opraví alebo vymení za predmet bez nedostatku („náhradné plnenie“). Spoločnosť BVS v tejto záležitosti zvolí vhodnú formu náhradného plnenia so zohľadnením celkového stavu a primeranú so zreteľom na s tým spojene náklady. Po uvedení stroja do prevádzky je považovaný servisný zásah za úspešne vykonaný. Všetky nároky zo záruky pre servisný zásah odpadajú po úspešnom vykonaní preskúšania funkčnosti stroja. Nákladný na servisný zásah potrebný na účely dodatočnej opravy predmetu kúpy musí zákazník opäť uhradiť sám. Na tieto náklady sa nevzťahuje záruka. Zákazník je oprávnený na odstúpenie od zmluvy alebo na zníženie zmluvnej ceny z dôvodu chyby len vtedy, ak spoločnosť BVS, s výhradou výnimočných prípadov zo zákona, stanovenú primeranú lehotu pre dodatočnú opravu alebo dodanie náhrady nechala uplynúť bez výsledku alebo ak bola dodatočná oprava opakovane neúspešná a zákazníkovi bol odopretý ďalší pokus náhradného plnenia. Právo na odstúpenie je v takýchto prípadoch obmedzené na nedostatky, ktoré obmedzujú použiteľnosť. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, nároky vznesené v dôsledku nedostatkov, z akéhokoľvek právneho dôvodu, budú premlčané uplynutím 18 mesiacov od vykonaného prevzatia predmetu zmluvy alebo od prevzatia predmetu zmluvy považovaného za vykonané zo strany zákazníka. Záručná doba je na dobu náhradného plnenia pozastavená. Záručná doba nezačína plynúť znova od začiatku. Viac informácií nájdete v ustanoveniach našich Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Zodpovednosť 
Za škody, ktoré nevznikli na samotnom predmete zmluvy, ručí spoločnosť BVS výhradne v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, alebo v prípade zavinenej ujmy na živote, na tele alebo na zdraví, alebo v prípade nedostatkov, ktoré spoločnosť BVS podvodne zamlčala, alebo pokiaľ podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku je zodpovednosť za ujmu osôb alebo vecné škody vynútená. Prísľuby záruky zo strany spoločnosti BVS neexistujú a sú, pokiaľ je tvrdený opak, už teraz považované za neplatné. Ďalšie nároky sú vylúčené. Spoločnosť BVS neručí najmä za škody, ktoré vznikli v dôsledku nevhodného alebo neprimeraného používania, chybnej montáže alebo chybného uvedenia do prevádzky zo strany zákazníka alebo tretej strany, v dôsledku bežného opotrebenia, chybného alebo nedbanlivého zaobchádzania, údržby nevykonávanej riadne, nevhodných prevádzkových prostriedkov, nekvalitných stavebných prác, nevhodného základu stavby, chemických, elektrochemických alebo elektrických vplyvov. To isté platí aj v prípade neodborného následného vylepšania zo strany zákazníka alebo tretej strany. Dôkazné bremeno v tejto záležitosti nesie zákazník. Zodpovednosť za následky/škody, ktoré na základe toho vzniknú, je zo strany spoločnosti BVS vylúčená. To isté platí pre zmeny predmetu kúpy/služby bez predchádzajúceho schválenia od spoločnosti BVS. Spoločnosť BVS neručí za škody, ktoré nevznikli na samotnom predmete opravy. Nárok na náhradu škody spôsobenej prerušením výroby, odstávkou stroja, nákladmi na zamestnancov, stratou dát a uniknutým ziskom či iným poškodením majetku je vylúčený.

Teraz si stiahnite si Všeobecné servisné podmienky ako PDF súbor.