Wiadomość
Język
Szukaj Video
×

Cała nasza oferta jest ważna tylko dla branży przemysłowej, handlowej, rzemieślniczej i kupieckiej. Wszystkie ceny bez VAT.

Od teraz 24-miesięczna gwarancja*

OWH

Ogólne warunki sprzedaży, napraw i serwisu („OWH”) firmy BVS Industrie-Elektronik GmbH

Stan na grudzień 2020 r.

1. Zakres obowiązywania Ogólnych warunków sprzedaży
2. Cennik; oferta; zawarcie umowy; specyfikacja; potrącenie
3. Prace przygotowawcze; prawo do odmowy świadczenia
4. Dostawa; przeniesienie ryzyka; dostawa w przypadku wymiany
5. Parametry; ustawienia; ustawienie standardowe; kopie zapasowe danych
6. Termin wymagalności; warunki płatności; wzrost cen; potrącenie
7. Wypłacalność; odmowa zapłaty
8. Odszkodowanie umowne
9. Diagnoza; odbiór; gwarancja; przedawnienie
10. Wyłączenie odpowiedzialności za brak możliwości wykonania umowy; prawo do odstąpienia od umowy
11. Poufność
12. Ograniczenie odpowiedzialności; siła wyższa
13. Zastrzeżenie prawa własności; prawo zastawu na rzecz wykonawcy
14. Zgodność z prawem
15. Postanowienia końcowe

1. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży

1.1 Wszystkie transakcje pomiędzy BVS Industrie-Elektronik GmbH („BVS”) a Klientami BVS („Klienci”) podlegają niniejszym Ogólnym warunkom handlowym, o ile Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

1.2 Ogólne warunki handlowe lub podobne regulaminy Klienta lub osób trzecich mają zastosowanie tylko wtedy, gdy BVS wyraźnie wyrazi zgodę na ich stosowanie.

2. Cennik; oferta; zawarcie umowy; specyfikacja; potrącenie

2.1 Jeśli Klient zamówił towary, prace lub usługi („Produkty”) lub wysłał towary do BVS w celu naprawy i/lub konserwacji („Oferta”), Klient jest związany taką Ofertą przez trzy tygodnie. Jeśli BVS nie przyjmie wcześniej Oferty (rozpoczęcie naprawy, wymiany towaru, wysyłka nowego towaru), umowa zostanie zawarta po upływie trzech tygodni zgodnie z Ofertą Klienta.

2.2 Jeśli Klient złożył Ofertę za pośrednictwem katalogu internetowego BVS, uznaje się, że została ona przyjęta przez BVS poprzez wysłanie potwierdzenia danej Oferty/zamówienia pocztą elektroniczną.

2.3 Informacje w mediach drukowanych lub cyfrowych nie stanowią Oferty ze strony BVS.

2.4 Wszystkie ceny uzgodnione między BVS a Klientem są podane w euro i należy do nich doliczyć ustawowy podatek VAT, koszty opakowania, wysyłki, cła, ubezpieczenia transportu, opłat i innych należności, jeśli takie istnieją.

2.5 Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały uznane przez BVS.

3. Prace przygotowawcze; prawo do odmowy świadczenia

3.1 Jeśli BVS stwierdzi, że towary wysłane przez Klienta nie nadają się do naprawy, Klient jest zobowiązany do zrekompensowania BVS kosztów sprawdzenia towarów.

3.2 Jeśli Klient wysłał towary do BVS i (i) BVS odrzucił Ofertę, (ii) Oferta nie doszła do skutku lub (iii) towary nie nadają się do naprawy, BVS powiadomi o tym Klienta. O ile Klient nie zwróci się do BVS w formie pisemnej w ciągu ośmiu dni o zwrot towaru, BVS jest uprawniony do zutylizowania towaru.

3.3 Jeżeli wysłany towar nadaje się do naprawy, Klient otrzyma kosztorys lub Ofertę. W przypadku, gdy Klient odmówi przyjęcia Oferty naprawy lub kosztorysu, jest zobowiązany do wyrównania BVS kosztów sprawdzenia towaru poniesionych do tego momentu. Koszty sprawdzenia towarów powstają natychmiast po wysłaniu towaru, niezależnie od tego, czy Oferta zostanie przyjęta czy odrzucona.

4. Dostawa; przeniesienie ryzyka; dostawa w przypadku wymiany

4.1 Towar dostarczany jest w uzgodnionym terminie dostawy („Termin dostawy”). Dostawy częściowe są generalnie dopuszczalne, o ile nie są nie do zaakceptowania dla jednej ze stron umowy. Termin dostawy zostaje odpowiednio przedłużony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, na które BVS nie ma wpływu, jak również w przypadku siły wyższej i akcji protestacyjnych. Jeżeli w wyniku tego wykonanie umowy stanie się całkowicie lub częściowo niemożliwe, zobowiązania umowne i w zakresie dostawy przestają być wiążące. Kupujący zostanie w tym przypadku niezwłocznie poinformowany. Roszczenia odszkodowawcze Kupującego z tytułu zwłoki lub niewykonania umowy są wykluczone, chyba że udowodni on po stronie Sprzedawcy winę umyślną lub rażące zaniedbanie. Jeśli nabywca zalega z zapłatą za wcześniejszą dostawę, BVS jest uprawniony do wstrzymania dalszych dostaw bez obowiązku odszkodowania za ewentualne szkody.

4.2 Jeśli BVS dostarczył Klientowi towar w ramach wymiany za towar wadliwy, Klient jest zobowiązany do wysłania wadliwego towaru do BVS na własny koszt w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru (przeniesienie własności). Jeśli (i) Klient nie dotrzymał tego terminu lub (ii) wada towaru jest nieodwracalna, Klient jest zobowiązany do zwrotu BVS ceny towaru nowego / ceny części zamiennych dostarczonych przez BVS.

4.3 Zwracając do firmy BVS niepotrzebne podzespoły, Klient ponosi koszt ich transportu. Niepotrzebne towary muszą zostać zwrócone do BVS w ciągu ośmiu (8) dni od otrzymania towaru, w przeciwnym razie zwrot jest wykluczony. W ramach reklamacji gwarancyjnej klient ponosi koszty przesyłki towarów do Sprzedawcy. W przypadku reklamacji gwarancyjnej, BVS ponosi koszty dostawy do Klienta (z wyjątkiem kosztów przesyłek ekspresowych). Klient ponosi koszty transportu do BVS (koszty zwrotów). BVS nie ma możliwości zlecenia transportu zwrotnego firmie spedycyjnej.

5. Parametry; ustawienia; ustawienie standardowe; kopie zapasowe danych

5.1 BVS resetuje towary wysyłane do Klienta do standardowych ustawień przed ich sprawdzeniem. Po odbiorze przez Klienta towaru towar nie ma już ustawień/parametrów wprowadzonych przez Klienta.

5.2 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru – w szczególności jego ustawień/parametrów oraz, w przypadku indywidualnych danych Klienta, do sprawdzenia, czy są one prawidłowo ustawione zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli klient nie wywiązał się z tego obowiązku, stosuje się wówczas postanowienie punktu 9.9.

5.3 Jeżeli Klient zażądał wykonania kopii zapasowej danych (backup) i ich ponownego importu z kopii zapasowej (restore), usługa wykonania kopii zapasowej danych jest wykonywana odpłatnie. BVS nie ponosi odpowiedzialności za dane Klienta, dla których wykonano kopie zapasowe, ani za szkody majątkowe klienta po przywróceniu danych.

6. Termin wymagalności; warunki płatności; wzrost cen; potrącenie

6.1 Wynagrodzenie dla BVS jest wymagalne w ciągu 14 dni od doręczenia odpowiedniej faktury Klientowi. Nie dotyczy to przypadków, gdy uzgodniono odmienne, indywidualne warunki płatności. Płatności należy dokonywać bezgotówkowo na jedno z naszych kont firmowych; nie ma możliwości płatności czekiem. Jeśli Kupujący zalega z zapłatą, BVS może naliczyć odsetki w wysokości 9% powyżej stopy bazowej w skali roku. Zastrzega się prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających kwotę odsetek.

6.2 Jeśli Klient zobowiązany był do dokonania płatności na rzecz BVS z góry, BVS nie popada w zwłokę ze spełnieniem świadczenia tak długo, jak długo Klient nie dokona płatności.

6.3 Płatności uznaje się za dokonane w dniu, w którym (i) BVS faktycznie otrzymał cenę zakupu lub (ii) cena zakupu została zaksięgowana na rachunku bankowym wskazanym przez BVS w umowie zakupu.

6.4 Jeżeli dostawa jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z §§ 4 ust. 1 lit. b) w związku z § 6 a UStG lub zachodzi wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna zgodnie z § 25 b UStG (niemieckiej ustawy o podatku VAT), Klient jest zobowiązany do podpisania i odesłania potwierdzenia odbioru towaru w rozumieniu § 17a ust. 2 UStDV (niemieckiego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku VAT). Potwierdzenie odbioru towaru musi być odesłane do BVS niezwłocznie po przekazaniu przedmiotu sprzedaży przez firmę lub osobę trzecią na jej zlecenie. Jeśli Klient nie wywiąże się z tego obowiązku, zostanie naliczony podatek VAT. Prawo własności przedmiotu sprzedaży pozostaje zastrzeżone do momentu otrzymania potwierdzenia odbioru towaru, względnie do momentu zapłaty dodatkowo naliczonego podatku VAT. To samo dotyczy również przypadku, gdy Klient dokonał wyboru przewoźnika.

6.5 Jeśli w umowie sprzedaży na dostawę towaru uzgodniono okres dostawy dłuższy niż cztery miesiące po zawarciu umowy, BVS może zmienić cenę towaru, który w ciągu czterech miesięcy nie został jeszcze dostarczony Klientowi, zgodnie z wysokością odpowiadającą dodatkowym lub zmniejszonym kosztom rzeczywiście poniesionym przez BVS, z powodu zmian w układach zbiorowych i/lub zmian w cenie materiałów dla danego towaru. Jeżeli spowoduje to wzrost ceny o więcej niż 10% pierwotnie uzgodnionej ceny za towar, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Niezależnie od powyższego, BVS zawiadomi Klienta z wyprzedzeniem o każdej takiej podwyżce cen.

7. Wypłacalność; odmowa zapłaty

7.1 Jeśli po zawarciu umowy z Klientem okaże się, że (i) Klient nie może zaoferować odpowiedniego dowodu swojej wypłacalności lub (ii) wykonanie umowy przez Klienta jest zagrożone, BVS ma prawo odmówić dostarczenia towarów do czasu dokonania przez Klienta płatności lub złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

7.2 Jeżeli płatność lub złożenie zabezpieczenia nie zostaną dokonane w rozsądnym terminie wyznaczonym przez BVS, BVS może odstąpić od umowy.

8. Odszkodowanie umowne

Jeśli Klient zwleka z odbiorem lub w poważny i definitywny sposób odmawia spełnienia świadczenia, jest zobowiązany do zapłacenia BVS 35% ceny jako odszkodowania. Klient ma prawo udowodnić, że szkoda nie powstała lub powstała tylko w niewielkiej wysokości. BVS może jednak udowodnić szkodę w większej wysokości lub rozszerzonym zakresie.

9. Diagnoza; odbiór; gwarancja; przedawnienie

9.1 W ramach ustawowej rękojmi BVS jest zobowiązany do przestrzegania uznanych zasad wiedzy technicznej w odniesieniu do wykonania usługi uzgodnionej w umowie. BVS nie ma obowiązku wykraczającego poza powyższy zakres, polegającego na dokumentowaniu wszystkich błędów i nieprawidłowości produktu lub systemu i odpowiednim uwzględnieniu ich przy realizacji zamówienia.

9.2 Przedmiot umowy jest wolny od wad, jeśli ma uzgodnione cechy. W przypadku braku porozumienia co do cech przedmiotu umowy przedmiot umowy jest wolny od wad, jeżeli jest odpowiedni do celu zamierzonego przez Klienta i ma cechy, które są zwyczajowo spotykane w przypadku przedmiotów umowy tego samego rodzaju. Momentem decydującym o istnieniu wady jest wyłącznie stan przedmiotu umowy w momencie przejścia ryzyka.

9.3 Klient jest zobowiązany do przekazania BVS na piśmie dokładnego i wyczerpującego opisu wszystkich wad i usterek („Informacja o wadzie”) oraz do wspierania BVS w analizie błędów i usuwaniu usterek. Jeśli Informacja o wadzie jest nieprawidłowa lub przyczyna błędu nie jest dostatecznie opisana, firma BVS jest uprawniona do przeprowadzenia diagnostyki usterki za pomocą urządzeń diagnostycznych dostępnych zwykle w pojazdach serwisowych, a także do uruchomienia maszyny do badań diagnostycznych z należytą ostrożnością, o ile Klient nie sprzeciwi się tej procedurze wyraźnie lub w formie pisemnej. Ciężar udowodnienia wady fizycznej, która wystąpiła w momencie przejścia ryzyka, spoczywa na Kliencie; w szczególności dotyczy to ryzyka przydatności przedmiotu umowy do zamierzonego przez Klienta zastosowania oraz kompatybilności z innymi komponentami lub systemami.

9.4 Diagnoza usterek w przedmiotach umowy dostarczanych do BVS odbywa się zasadniczo przy użyciu stacjonarnych urządzeń diagnostycznych posiadanych przez BVS („w zakładzie BVS”). BVS wspiera klienta w zakresie usług objętych umową za pomocą środków telekomunikacyjnych („Infolinia techniczna”) w drodze zdalnej diagnozy, o ile jest to możliwe za pomocą środków telekomunikacyjnych. BVS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zmiany i inne działania przeprowadzone przez Klienta i osoby trzecie podczas zdalnej diagnozy za pośrednictwem Infolinii technicznej.

9.5 Jeśli Klient zamówił diagnozę usterki w połączeniu z usługą w miejscu jego siedziby („Serwis na miejscu”), musi on odpowiednio poinstruować BVS zgodnie z oddzielną umową w miejscu naprawy. Odpowiedni formularz „Dokumentacja techniczna” musi być zawsze wypełniony w całości i przekazany BVS przez klienta przed rozpoczęciem prac serwisowych. Dokument ten jest przesyłany na żądanie wyrażone drogą telefoniczną. Nasi przedstawiciele handlowi są do Państwa dyspozycji. Usługa serwisowa obejmuje w szczególności naprawę, przebudowę, remont, uruchomienie, prace konserwacyjne i naprawcze, prace modernizacyjne maszyn i systemów, wymianę urządzeń i utworzenie kopii zapasowych danych. Klient jest zobowiązany do świadczenia wszystkich czynności w ramach współpracy, niezbędnych do wykonania przez BVS uzgodnionej usługi, w odpowiednim czasie i bezpłatnie. Po zakończeniu usługi serwisowej i jej ewentualnym planowanym przetestowaniu na miejscu – Klient jest zobowiązany do jej odbioru. Jeśli Klient nie poinstruował BVS zgodnie z punktem 9.5 zdanie 1, odpowiada on za wszelkie ewentualne dalsze szkody spowodowane przez diagnozę i naprawę. Klient ponosi koszty usługi serwisowej na miejscu. W przypadku opóźnienia w świadczeniu usługi serwisowej, spowodowanego przez Klienta, ponosi on koszty związane z czasem oczekiwania oddelegowanych pracowników oraz – w razie potrzeby – ich ponownym dojazdem i/lub dodatkowym noclegiem. We wszystkich pozostałych sprawach, do wszystkich rodzajów usług serwisowych mają zastosowanie Ogólne warunki świadczenia usług, dostępne na stronie https://bvs-cnc.de/pl/owsu.

9.6 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem oczywistych wad niezwłocznie po otrzymaniu dostawy lub usługi oraz do natychmiastowego zgłoszenia ich BVS w formie tekstowej, najpóźniej w ciągu 24 godzin. Decyduje czas dostawy i czas otrzymania przez BVS zgłoszenia wady. Jeśli wada dostarczonego przedmiotu umowy ujawni się w późniejszym terminie, klient jest analogicznie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia BVS o wadzie. W przypadku wady ukrytej, na Kliencie spoczywa ciężar dowodu, że nie był on w stanie wykryć wady wcześniej, że towar jest wadliwy oraz że wada ta występowała już w momencie przejścia ryzyka, przy czym nie ma znaczenia dowód prima facie. W przeciwnym razie towar uznaje się za przyjęty bez zastrzeżeń.

9.7 Jeśli towar wykazywał wadę już w momencie przeniesienia ryzyka z BVS na Klienta, BVS ma prawo do usunięcia wady w drodze naprawy. Dalsze prawa z tytułu gwarancji przysługują klientowi dopiero wtedy, gdy BVS nie usunie wady w rozsądnym terminie lub gdy usunięcie wady ostatecznie nie powiedzie się, jest nadmiernie utrudnione lub niemożliwe lub gdy BVS odmówi usunięcia wady. Jeśli wada nie została stwierdzona podczas próby jej usunięcia lub w późniejszym terminie, lub też jeśli powstała z winy Klienta, Klient ponosi koszty sprawdzenia i usunięcia wady przez BVS zgodnie z powszechnie obowiązującymi stawkami wynagrodzeń określonymi w cenniku. Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko wadliwych podzespołów. Powyższe postanowienia stosuje się również odpowiednio do wad, które ujawniły się po przeniesieniu ryzyka i w okresie gwarancji.

9.8 Klient musi udzielić BVS lub osobie trzeciej zobowiązanej z tytułu gwarancji możliwości wykonania prac gwarancyjnych w ciągu 22 dni roboczych. Z wyjątkiem przypadków określonych w § 637, jest on uprawniony do zastępczego wykonania takich prac tylko za zgodą BVS. BVS ponosi koszty związane z zastępczym wykonaniem świadczenia w zakresie, który musi być proporcjonalny do wartości przedmiotu w stanie wolnym od wad, do znaczenia wady i/lub możliwości zastępczego wykonania świadczenia w inny sposób; wszelkie koszty przekraczające ten zakres ponosi Klient.

9.9 BVS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe po przeniesieniu ryzyka, wynikające z nieodpowiedniego lub nieprawidłowego użytkowania lub eksploatacji, wadliwego montażu lub uruchomienia przez Klienta lub osoby trzecie, braku kompatybilności z innymi systemami lub modułami, z powodu normalnego zużycia lub wadliwej albo niedbałej obsługi, a także wskutek nieprawidłowych modyfikacji lub prac naprawczych przeprowadzonych przez Klienta lub osoby trzecie bez zgody BVS.

9.10 Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie dwudziestu czterech (24) miesięcy, chyba że w indywidualnych przypadkach uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Usługa „Czyszczenie i przegląd” nie jest objęta gwarancją. Bieg terminu przedawnienia dla wad fizycznych rozpoczyna się w momencie wydania rzeczy lub po powiadomieniu przez BVS o gotowości przedmiotu do odbioru, najpóźniej w ciągu dwóch dni od odbioru rzeczy lub od odbioru dzieła. Termin przedawnienia nie ulega zawieszeniu ani przerwaniu przez czas niezbędny do wykonania uzupełniającego. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się ponownie. Wszelka dalsza odpowiedzialność, w szczególności za szkody, które nie powstały w samym dostarczonym towarze, jest wykluczona, chyba że Klient udowodni winę umyślną, rażące zaniedbanie lub naruszenie istotnych zobowiązań umownych przez BVS.

9.11 W przypadku towarów wyprodukowanych przez podmioty trzecie („Towary innych producentów”) Klientowi przysługują prawa gwarancyjne wobec BVS zgodnie z poniższymi postanowieniami: BVS albo (i) będzie dochodzić praw gwarancyjnych w odniesieniu do Towarów innych producentów wobec podmiotu trzeciego we własnym imieniu i na rachunek Klienta, albo (ii) przeniesie na Klienta prawa gwarancyjne przysługujące BVS wobec podmiotu trzeciego w celu wypełnienia świadczenia pierwotnego. Jeżeli i o ile nie jest możliwe wyegzekwowanie usunięcia wady od podmiotu trzeciego, punkty 9.1 do 9.9 stosuje się odpowiednio.

10. Wyłączenie odpowiedzialności za brak możliwości wykonania umowy; prawo do odstąpienia od umowy

BVS ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nie jest w stanie dostarczyć towaru, ponieważ jej dostawcy lub podwykonawcy nie dostarczyli towaru lub jego części, zamówienie zastępcze byłoby możliwe dla spółki BVS jedynie przy nieproporcjonalnie wysokim/nieracjonalnym koszcie, a BVS nie ponosi odpowiedzialności za ww. okoliczności, pod warunkiem że wystąpiły one dopiero po zawarciu umowy, nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, a BVS udowodni, że podjęła się ona zamówienia podobnego towaru w rozsądny sposób. BVS powiadomi Klienta o wystąpieniu takich okoliczności.

11. Poufność

11.1 Klient zobowiązuje się do ściśle poufnego traktowania jako tajemnicy przedsiębiorstwa wszystkich niedostępnych publicznie informacji handlowych, technicznych i innych, otrzymanych lub ujawnionych w trakcie trwania stosunków handlowych, i nieudostępniania ich osobom trzecim bez uprzedniej zgody BVS. Ujawnienie informacji własnym pracownikom jest dozwolone pod warunkiem, że ich znajomość jest niezbędna do realizacji danego zlecenia. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu stosunków handlowych.

11.2 Jeśli BVS udostępnił Klientowi dokumenty, dane, informacje służące do przetwarzania danych, oprogramowanie, materiały, indywidualnie projektowane narzędzia lub urządzenia i przedmioty (np. próbki, modele) w celu wykonania zobowiązań umownych, wszystkie istniejące i/lub przyszłe prawa do nich przysługują BVS. Przeniesienie własności jest wykluczone. Bez uprzedniej pisemnej zgody BVS zabrania się Klientowi wykorzystywania, powielania i/lub udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek sposób udostępnionego mu przedmiotu, w szczególności rysunków, modeli, szablonów, próbek i tym podobnych, w celach innych niż uzgodnione w umowie pomiędzy BVS a Klientem. Po zakończeniu prac projektowych, Klient zobowiązuje się do zwrotu wyżej wymienionych przedmiotów do BVS.

11.3 Powyższe postanowienia stosuje się również i w szczególności w przypadku, gdy Klient nabywa takie materiały od osób trzecich wyłącznie w celu realizacji zamówienia przez BVS lub gdy materiały te są własnością Klienta, ale materiały lub produkty, które mają zostać wyprodukowane z ich wykorzystaniem, zawierają lub ucieleśniają know-how BVS.

11.4 Klient zobowiązuje się do nałożenia na swoich podwykonawców analogicznych obowiązków zgodnie z powyższymi postanowieniami.

11.5 Klient może powoływać się w ramach reklamy na stosunki handlowe z BVS tylko za uprzednią pisemną zgodą BVS.

11.6 W razie potrzeby dalsze uzgodnienia dotyczące poufności będą regulowane w odrębnych umowach.

12. Ograniczenie odpowiedzialności; siła wyższa

12.1 Odpowiedzialność BVS i jego przedstawicieli oraz osób działających w imieniu BVS za uszczerbek na życiu, ciele, zdrowiu, z tytułu naruszenia istotnego zobowiązania umownego oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny lub w przypadku gdy BVS podstępnie zataił wadę, wyraźnie udzielił gwarancji lub wyrządził umyślnie szkodę, jest nieograniczona.

12.2 Z zastrzeżeniem odpowiedzialności BVS zgodnie z punktem 11.1, odpowiedzialność BVS (i) we wszystkich przypadkach niedbalstwa, (ii) z tytułu naruszenia obowiązków dodatkowych, (iii) z tytułu braku sukcesu ekonomicznego, (iv) z tytułu szkód następczych spowodowanych wadą oraz (v) szkód wynikających z roszczeń osób trzecich wobec Klienta jest ograniczona wyłącznie do kwoty odpowiadającej sumie ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt niebezpieczny lub odpowiedzialności cywilnej zawartego przez BVS, a w innych przypadkach do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla tego rodzaju umowy. BVS nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub następcze, takie jak utrata zysku, przestój produkcji (postój maszyn, koszty personelu, czas niewykorzystanych mocy produkcyjnych), koszt zatrudnienia techników serwisu zewnętrznego lub utrata danych, chyba że BVS działał umyślnie lub z rażącym zaniedbaniem ze strony swoich przedstawicieli prawnych lub podwykonawców, podstępnie zataił wady lub ponosi nie podlegającą wyłączeniu odpowiedzialność z tytułu utraty życia, naruszenia ciała lub zdrowia, udzielonej gwarancji lub ryzyka możliwości wykonania zamówienia lub z innych przyczyn prawnych, w szczególności z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

12.3 Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, BVS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami, takimi jak w szczególności awarie techniczne, strajki, zgodne z prawem lokauty, niedobór pracowników, braki energii, trudności w uzyskaniu niezbędnych urzędowych zezwoleń, zarządzenia władz lub brak albo nieprawidłowe/nieterminowe dostawy ze strony dostawców, chyba że BVS ponosi odpowiedzialność za takie zdarzenia w wyniku umyślnego działania / rażącego niedbalstwa. Jeśli w wyniku takich zdarzeń, które nie zostały spowodowane przez BVS umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, dostawa lub świadczenie zgodnie z umową staje się dla BVS znacznie utrudnione lub niemożliwe, a trudność ta nie ma jedynie charakteru przejściowego, BVS ma prawo do odstąpienia od umowy.

12.4 Punkt 11 ma zastosowanie również na korzyść wszystkich pracowników, organów i podwykonawców BVS.

13. Zastrzeżenie prawa własności; prawo zastawu na rzecz wykonawcy

13.1 BVS zastrzega sobie prawo własności towaru („Towar z zastrzeżeniem własności”) do momentu spełnienia przez Klienta wszystkich roszczeń wynikających z umowy stanowiącej ich podstawę („Zastrzeżenie własności”). Zastrzeżenie własności rozciąga się proporcjonalnie do wartości danego Towaru z zastrzeżeniem wartości, również na przedmioty powstałe w wyniku przetworzenia, połączenia, zmieszania lub zainstalowania Towaru z zastrzeżeniem własności („Rozszerzone zastrzeżenie własności”), jak również na roszczenia, które Klient nabywa wobec osób trzecich w wyniku odsprzedaży Towaru z zastrzeżeniem własności („Przedłużone zastrzeżenie własności”).

13.2 Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z Towarem z zastrzeżeniem własności, do odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt od ognia, wody i kradzieży do wartości nowego towaru oraz do terminowego przeprowadzania prac konserwacyjnych i inspekcyjnych na własny koszt, a także do nieustanawiania na nim zabezpieczenia w formie przewłaszczenia na zabezpieczenia ani zastawu bez zgody BVS.

13.3 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia BVS w przypadku zajęcia pod zastaw lub innych czynności mających wpływ na prawa własności BVS oraz do zwolnienia BVS z kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem/realizacją jej praw.

13.4 Klient jest zobowiązany do wyraźnego poinformowania osób trzecich o zastrzeżeniu prawa własności.

13.5 Klient niezwłocznie powiadomi BVS na piśmie o każdej zmianie adresu lub zmianie lokalizacji Towarów z zastrzeżeniem własności lub ich części.

13.6 Klient udziela BVS umownego prawa zastawu na towarach będących w posiadaniu BVS zgodnie z § 1204 i nast. BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

14. Zgodność z prawem

14.1 W przypadku korzystania z usług pracowników i podwykonawców Klient gwarantuje, że posiadają oni wszelkie niezbędne zezwolenia urzędowe (np. pozwolenie na pracę, prawo pobytu). Klient zabezpieczy BVS przed wszelkimi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z nieprzestrzegania tych przepisów.

14.2 Klient zapewnia przestrzeganie przez siebie i swoich podwykonawców wszystkich wymogów prawnych (w zakresie BHP, wymaganych licencji na działalność itp.), w szczególności przepisów dotyczących płacy minimalnej. W związku z tym jest on zobowiązany m.in. do przedłożenia na pisemny wniosek BVS dokumentacji wypłaty płacy minimalnej przez niego i jego podwykonawców. Klient zobowiązany jest zwolnić spółkę BVS z wszelkich roszczeń związanych z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej; dotyczy to również ewentualnych kar pieniężnych, które mogą zostać nałożone. Ponadto Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania BVS w przypadku podejrzenia, że on sam lub jeden z jego podwykonawców narusza ustawowe przepisy dotyczące płacy minimalnej.

15. Postanowienia końcowe

15.1 Z zastrzeżeniem odrębnej umowy stron, miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba BVS.

15.2 Państwem jurysdykcji są Niemcy. Dla wszystkich sporów wynikających z umowy sądem właściwym miejscowo jest – jeśli i o ile można to skutecznie uzgodnić – sąd w Hanau.

15.3 Umowa podlega prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Pobierz Ogólne Warunki Handlowe w formacie PDF.