Wiadomość
Język
Szukaj Video
×

Cała nasza oferta jest ważna tylko dla branży przemysłowej, handlowej, rzemieślniczej i kupieckiej. Wszystkie ceny bez VAT.

Od teraz 24-miesięczna gwarancja*

OWŚU

Ogólne warunki świadczenia usług („OWŚU”) przez BVS Industrie-Elektronik GmbH

Stan na styczeń 2021 r.

Treść

Warunki świadczenia usług mające zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Klientem a BVS.

I. Zakres obowiązywania
II. Obowiązek świadczenia Klienta
1. Informacja o ryzyku
2. Opis błędu
3. Dokumentacja/dokumenty
4. Informacje
5. Interfejsy
6. Kopia zapasowa danych; parametry
7. Współpraca
8. Przepisy BHP
III. Oferta, kosztorys
IV. Odbiór
V. Zastrzeżenie własności
VI. Gwarancja
VII. Odpowiedzialność

I. Zakres obowiązywania
Poniższe postanowienia obowiązują uzupełniająco w stosunku do naszych Ogólnych warunków handlowych (dostępne na stronie: https://bvs-cnc.de/pl/owh/). Mają one zastosowanie do całego procesu świadczenia usług przez BVS Industrie-Elektronik GmbH („BVS”) i jego klientów. Ogólne warunki świadczenia usług i ogólne warunki handlowe Klienta lub osób trzecich mają zastosowanie tylko wtedy, gdy BVS wyraził wyraźną zgodę na ich stosowanie w formie pisemnej.

II. Obowiązek świadczenia Klienta
1. Informacja o ryzyku
Klient jest wyraźnie poinformowany, że nawet przy prawidłowym wykonaniu prac diagnostycznych z zachowaniem należytej staranności, w siedzibie Klienta, poprzez czynności diagnostyczne w celu zlokalizowania usterki mogą zostać uszkodzone inne elementy maszyny.

2. Opis błędu
Klient jest zobowiązany do dostarczenia BVS na piśmie dokładnego i wyczerpującego opisu wad lub usterek przesłanego podzespołu/ów oraz do współpracy z BVS w trakcie analizy i usuwania wad. Klient musi wskazać wszelkie cechy techniczne lub specyfikacje producenta.

3. Dokumentacja / Dokumenty
Klient musi dostarczyć BVS wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem prac.

4. Informacje
Klient musi poinformować BVS w odpowiednim czasie o konieczności przeprowadzenia określonych kontroli bezpieczeństwa lub spełnienia określonych wymagań.

5. Interfejsy
Klient musi zwrócić uwagę BVS na wszystkie istotne interfejsy (sprzętowe i programowe), które są istotne podczas świadczenia usługi. Dotyczy to w szczególności świadczenia usług programistycznych w zakresie systemów przetwarzania danych.

6. Kopia zapasowa danych; parametry
Klient jest zobowiązany do sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich ustawień, zestawów parametrów i danych niezbędnych do prawidłowej pracy i funkcjonowania maszyny/instalacji pod kątem prawidłowych nastaw zgodnie z zamierzonym zastosowaniem Klienta i dodatkowo zabezpieczenia ich na zewnętrznym nośniku. BVS nie ponosi odpowiedzialności za utratę zapisanych danych, parametrów lub ustawień. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za wynikłe z tego powodu przypadki niesprawności maszyny/instalacji.

7. Współpraca
Klient jest zobowiązany do wspierania personelu serwisowego BVS pod każdym względem przy wykonywaniu zlecenia serwisowego. Klient jest zobowiązany do udzielenia BVS na własny koszt pomocy technicznej, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego personelu pomocniczego, w liczbie i na czas potrzebny do wykonania usługi. Podczas prac serwisowych personel serwisowy musi mieć swobodny dostęp do maszyny. Personel pomocniczy musi podlegać poleceniom personelu serwisowego. BVS nie ponosi odpowiedzialności za personel pomocniczy. Pomoc techniczna ze strony Klienta musi zapewniać, że usługa może być rozpoczęta niezwłocznie po przybyciu personelu serwisowego i może być wykonywana bez przeszkód do momentu odbioru przez Klienta.

8. Przepisy BHP
Klient podejmuje specjalistyczne środki niezbędne w miejscu użytkowania w celu ochrony osób i mienia. Musi on poinformować personel serwisowy o istniejących specjalnych przepisach BHP, o ile są one istotne dla personelu serwisowego.

III. Oferta, kosztorys
W ofercie usługi serwisowej Klient zostanie w miarę możliwości poinformowany o przewidywanej cenie naprawy/montażu. Nie jest możliwe przedstawienie kosztorysu z wiążącą ostateczną ceną. Taki kosztorys jest – o ile nie uzgodniono inaczej – wiążący jedynie wtedy, gdy zostanie wydany na piśmie z adnotacją „wiążąca ostateczna cena”. Usługa serwisowa jest płatna w zależności od poświęconego czasu pracy. W ramach kalkulacji ceny usługi ceny robót oraz koszt wykorzystanych części i materiałów są wykazywane oddzielnie. To samo odnosi się do kosztów podróży, dojazdów i transportu. Podstawą do kalkulacji kosztów jest raport serwisowy sporządzony przy odbiorze. Czas pracy, podróży, przejazdów i przestojów, jak również zwracane podzespoły są rozliczane według aktualnie obowiązujących stawek BVS Industrie-Elektronik GmbH. Jeśli prace nie mogą zostać rozpoczęte niezwłocznie po przybyciu serwisanta lub jeśli wystąpią opóźnienia, koszty z tym związane ponosi Klient.

IV. Odbiór
„Klient jest zobowiązany do odbioru prac serwisowych niezwłocznie po zgłoszeniu ich zakończenia i wykonaniu próby działania, chyba że istnieje wada, która ogranicza przydatność maszyny/instalacji. Po zakończeniu odbioru sporządzany jest protokół odbioru. O ile część funkcji przedmiotu umowy może być wykorzystywana samodzielnie do celów produkcyjnych i ta część jest gotowa do odbioru, Klient jest zobowiązany do dokonania częściowego odbioru.

Z odbioru lub odbioru częściowego sporządza się protokół, który musi być podpisany przez obie strony. Uznaje się, że odbiór częściowy / odbiór ma miejsce również wtedy, gdy Klient

  • mimo obowiązku odbioru nie zadeklaruje odbioru w wyznaczonym mu rozsądnym terminie, odmawia odbioru także po wielokrotnych wezwaniach ze strony BVS;
  • bez istotnej przyczyny opóźnia uruchomienie lub wykonanie próby działania, na co BVS wyznacza wtedy Klientowi rozsądny termin, który to bezskutecznie upływa;
  • uruchomi przedmiot umowy do celów produkcyjnych. Z chwilą odbioru ustaje odpowiedzialność wykonawcy za oczywiste wady”.

V. Zastrzeżenie własności
BVS zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu umowy sprzedaży, umowy o dostawę dzieła i umowy o dzieło, do czasu całkowitego wypełnienia przez Klienta wszystkich zobowiązań do zapłaty, w tym wszelkich dodatkowych świadczeń, określonych w danej umowie. Klient nie może sprzedać lub zastawić przedmiotu objętego zastrzeżeniem prawa własności ani przewłaszczyć go na zabezpieczenie do czasu całkowitego wypełnienia wszystkich zobowiązań do zapłaty. W przypadku ustanowienia zastawu, zajęcia lub innego rozporządzenia rzeczą przez osoby trzecie, Klient musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie BVS.

VI. Gwarancja
O ile wada przedmiotu sprzedaży lub usługi istniały już w momencie przeniesienia ryzyka, BVS ponosi odpowiedzialność z wyłączeniem dalszych roszczeń, ale z zastrzeżeniem odpowiedzialności zgodnie z punktem VII, wyłącznie zgodnie z poniższymi postanowieniami: BVS według własnego uznania naprawi lub wymieni bezpłatnie wszelkie wadliwe części przedmiotu sprzedaży („Wykonanie uzupełniające”). BVS wybierze przy tym taką formę wykonania uzupełniającego, która jest odpowiednia z punktu widzenia ogólnych okoliczności i proporcjonalna w stosunku do związanych z tym kosztów. Po uruchomieniu maszyny usługę serwisową jako taką uznaje się za skuteczne wykonaną. Wszelkie roszczenia gwarancyjne z tytułu usługi serwisowej wygasają po pomyślnym przejściu próby działania maszyny. Koszty usługi serwisowej niezbędnej do naprawy przedmiotu zakupu ponosi ponownie Klient. Koszty te nie są objęte gwarancją. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny umownej z powodu wady tylko wtedy, gdy BVS – z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków – dopuści do bezskutecznego upływu rozsądnego terminu wyznaczonego na naprawę lub dostawę zastępczą lub gdy świadczenie zastępcze wielokrotnie nie powiodło się i nie można oczekiwać, że Klient zaakceptuje kolejną próbę. W takich przypadkach prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone do wad ograniczających funkcjonalność rzeczy. O ile nie uzgodniono inaczej, roszczenia z tytułu wad, niezależnie od ich podstawy prawnej, przedawniają się 24 miesięcy po odbiorze przedmiotu umowy przez Klienta lub uznaniu odbioru za dokonany. Okres gwarancji ulega zawieszeniu na czas trwania świadczenia uzupełniającego. Bieg gwarancji nie rozpoczyna się od początku. Uzupełniająco stosuje się postanowienia naszych Ogólnych warunków handlowych.

VII. Odpowiedzialność
BVS odpowiada za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie umowy tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa lub zawinionej szkody w związku z utratą życia lub naruszeniem ciała i zdrowia lub w przypadku wad, które BVS podstępnie zataił, lub w zakresie, w jakim odpowiedzialność nie podlega wyłączeniu zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny za szkody osobowe lub majątkowe. BVS nie składa obietnic gwarancyjnych i w przypadku zgłoszenia takiego roszczenia uznaje się je z góry za nieskuteczne. Dalsze roszczenia są wykluczone. W szczególności BVS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem, wadliwym montażem lub uruchomieniem przez Klienta lub osoby trzecie, normalnym zużyciem, wadliwą lub niedbałą obsługą, nieprawidłową konserwacją, nieodpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi, wadliwymi pracami budowlanymi, nieodpowiednim posadowieniem budynków, czynnikami chemicznymi, elektrochemicznymi lub elektrycznymi. To samo dotyczy nieprawidłowego usunięcia wad przez samego Klienta lub osobę trzecią. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na Kliencie. BVS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego konsekwencje/szkody. To samo odnosi się do modyfikacji przedmiotu sprzedaży/usługi bez wcześniejszej zgody BVS. BVS nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie naprawy. Wyklucza się dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu braku możliwości produkcji, przestoju maszyn, kosztów osobowych, utraty danych, jak również utraconego zysku lub innych szkód majątkowych.

Pobierz Ogólne Warunki Świadczenia Usług w formacie PDF.