Správa
Jazyk
Hľadať
×

Celá naša ponuka platí len pre odvetvia priemyslu, obchod, remeslá a živnosť. Všetky ceny sú bez DPH.

24-mesačná záruka*

Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa predaja, opráv a servisu (VOP) spoločnosti BVS Industrie-Elektronik GmbH

Stav december 2020

1. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok
2. Cenník; ponuka; uzatvorenie zmluvy; údaje; započítavanie
3. Prípravné práce; právo na odmietnutie
4. Dodanie; prechod rizík; dodanie na výmenu
5. Súbory parametrov; nastavenia; štandardné nastavenie; zálohovanie dát
6. Splatnosť; platobné podmienky; zvýšenie cien; započítavanie
7. Platobná schopnosť; odmietnutie platby
8. Paušalizovaná náhrada škody
9. Diagnostické opatrenia; odber; záruka; premlčanie
10. Neprevzatie rizika spojeného s nákupom; právo na odstúpenie
11. Dôvernosť
12. Obmedzenie rozsahu zodpovednosti za škodu; vyššia moc
13. Výhrada vlastníckeho práva; záložné právo podnikateľa
14. Dodržiavanie zákonných ustanovení
15. Záverečné ustanovenia

1. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

1.1 Pre všetky obchody medzi spoločnosťou BVS Industrie-Elektronik GmbH („BVS“) a jej zákazníkmi („zákazník“) platia tieto Všeobecné obchodné podmienky, ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 14 BGB (nemeckého občianskeho zákonníka).

1.2 Všeobecné obchodné podmienky alebo porovnateľné všeobecné zmluvné podmienky zákazníka alebo tretích strán sa uplatnia iba na základe výslovného súhlasu spoločnosti BVS s ich použitím.

 

2. Cenník; ponuka; uzatvorenie zmluvy; údaje; započítavanie

2.1 Ak zákazník objedná tovar, práce alebo služby (ďalej len „produkty“) alebo odošle tovar na opravu a/alebo údržbu do spoločnosti BVS („ponuka“) je zákazník viazaný touto ponukou po dobu troch týždňov. Ak spoločnosť BVS neprijme ponuku vopred (vykonanie opravy, výmenu tovaru, odoslanie nového tovaru), nadobudne zmluva podľa ponuky zákazníka platnosť po uplynutí troch týždňov..

2.2 Ak zákazník doručí ponuku pomocou online katalógu spoločnosti BVS, považuje sa táto ponuka za prijatú spoločnosťou BVS odoslaním potvrdenia o príslušnej ponuke/objednávke e-mailom zo strany spoločnosti BVS.

2.3 Údaje uvedené v tlačových alebo digitálnych médiách nepredstavujú ponuku zo strany spoločnosti BVS.

2.4 Všetky ceny dohodnuté medzi spoločnosťou BVS a zákazníkom sa rozumejú v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške plus náklady na balenie, odoslanie, preclenie, poistenie počas prepravy, poplatky a ďalšie náklady, ak vzniknú.

2.5 Zákazník má právo na započítanie pohľadávky iba v prípade, že bol jeho protinárok uznaný ako právoplatný, nesporný alebo že bol uznaný spoločnosťou BVS.

 

3. Prípravné práce; právo na odmietnutie

3.1 Ak spoločnosť BVS zistí, že zákazníkom odoslaný tovar sa nedá opraviť, je zákazník povinný uhradiť spoločnosti BVS náklady na vstupnú prehliadku tovaru.

3.2 Ak zákazník odošle spoločnosti BVS tovar a ak (i) spoločnosť BVS odmietne ponuku, (ii) ponuka nebola predložená alebo (iii) sa tovar nedá opraviť, spoločnosť BVS oznámi túto skutočnosť zákazníkovi. Ak zákazník od spoločnosti BVS do ôsmich dní písomne nevyžiada zaslanie tovaru späť, je spoločnosť BVS oprávnená tovar zlikvidovať.

3.3 Ak sa dá zaslaný tovar opraviť, zákazník dostane predbežný rozpočet nákladov alebo ponuku. V prípade, že zákazník odmietne ponuku opravy alebo predbežný rozpočet nákladov, je zákazník povinný uhradiť spoločnosti BVS náklady na kontrolu, ktoré vznikli do tohto okamihu.  Náklady na overenie vzniknú bezprostredne po odoslaní tovaru bez ohľadu na to, či bude daná ponuka prijatá alebo odmietnutá.

 

4. Dodanie; prechod rizík; dodanie na výmenu

4.1 Dodanie tovaru sa uskutoční v dohodnutej dodacej lehote („dodacia lehota“).  Čiastkové dodávky sú v zásade prípustné, pokiaľ nie sú neprijateľné pre niektorú zo zmluvných strán. Dodacia lehota sa primerane predĺži v prípade nepredvídaných udalostí, ktoré sú mimo kontroly a vplyvu spoločnosti BVS, ako aj v prípadoch vyššej moci a štrajku. Ak je týmto znemožnené úplné alebo čiastočné plnenie zmluvy, zmluvné a dodacie povinnosti prestanú platiť. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný. Nároky kupujúceho na náhradu škody z dôvodu omeškania alebo neplnenia sú vylúčené, pokiaľ sa nepreukáže úmysel alebo hrubá nedbanlivosť. Ak je kupujúci v omeškaní s platbou za skoršiu dodávku, spoločnosť BVS je oprávnená zadržať dodávky bez toho, aby bola povinná nahradiť vzniknutú škodu.

4.2 Ak spoločnosť BVS dodá zákazníkovi tovar na výmenu za chybný tovar, je zákazník povinný na vlastné náklady odoslať chybný tovar spoločnosti BVS do ôsmich dní po doručení tovaru (prevod vlastníctva). Ak (i) zákazník túto lehotu nedodrží alebo (ii) sa chybný tovar nedá opraviť, je zákazník povinný uhradiť spoločnosti BVS cenu za nový/náhradný diel dodaný spoločnosťou BVS.

4.3 Ak zákazník vráti spoločnosti BVS nepotrebné konštrukčné zostavy, nesie za to vzniknuté náklady na prepravu.  Nepotrebný tovar sa musí vrátiť spoločnosti BVS do ôsmich (8) dní od prevzatia tovaru, v opačnom prípade je vrátenie vylúčené. V rámci reklamácie nesie zákazník náklady na odoslanie a vrátenie tovaru.  V prípade záruky nesie spoločnosť BVS náklady za dodávku zákazníkovi (s výnimkou expresných nákladov). Zákazník nesie náklady za prepravu do spoločnosti BVS (náklady na spätné doručenie). Spoločnosť BVS nemôže poveriť prepravcu spätnou prepravou

 

5. Súbory parametrov; nastavenia; štandardné nastavenie; zálohovanie dát

5.1 Spoločnosť BVS obnoví na tovare odoslanom od zákazníka pred otestovaním príslušné štandardné nastavenie. Keď zákazník dostane tovar späť, nie sú už ním vykonané nastavenia/súbory parametrov na tovare k dispozícii.

5.2 Zákazník je povinný skontrolovať tovar, najmä jeho nastavenia/súbory parametrov, a tiež pre neho špecifické znovu nahrané dáta z hľadiska správnosti, a či nastavenie vyhovuje zamýšľanému účelu použitia. Ak zákazník túzo povinnosť zanedbá, nastáva prípad opísaný v bode 9.9.

5.3 Ak bude zákazník požadovať zálohovanie dát (backup) a ich obnovenie formou opätovného nahratia zálohovaných dát (restore), podlieha služba zálohovania dát spoplatneniu. Spoločnosť BVS nepreberá zodpovednosť za tento zálohovaný dátový súbor zákazníka a neručí za škody, ktoré vzniknú na majetku zákazníka po obnovení dát.

 

6. Splatnosť; platobné podmienky; zvýšenie cien; započítavanie

6.1 Úhrada spoločnosti BVS je splatná do 14 dní od doručenia príslušnej faktúry zákazníkovi. To neplatí v prípade existencie odlišných individuálnych platobných dohôd. Platby sa uskutočňujú bezhotovostne na jeden z našich obchodných účtov; platba šekom je vylúčená.  V prípade omeškania platby zo strany kupujúceho je spoločnosť BVS oprávnená účtovať úrok z omeškania vo výške 9 percentuálnych bodov % úroku nad základnou ročnou sadzbou. Uplatnenie vyššej škody z omeškania zostáva vyhradené.

6.2 Ak je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti BVS vopred, nie je spoločnosť BVS v omeškaní so svojím plnením po dobu neplnenia zákazníkom.

6.3 Platby sa považujú za uhradené odo dňa, keď (i) spoločnosť BVS skutočne dostane kúpnu cenu alebo (ii) sa kúpna cena pripíše na bankový účet uvedený spoločnosťou BVS v kúpnej zmluve.

6.4 Pri dodávke oslobodenej od dane z pridanej hodnoty podľa §§ 4 č. 1 písm. b) v spojení s § 6 a) UStG (nemeckého zákona o DPH) alebo pri trojstrannom obchode v rámci Európskej únie podľa § 25 b) UStG je zákazník povinný podpísať a zaslať späť potvrdenie o dodaní tovaru do iného členského štátu podľa §17a ods. 2 UStDV (nemeckého vykonávacieho nariadenia o DPH). Zaslanie potvrdenia o dodaní tovaru do iného členského štátu späť spoločnosti BVS musí nasledovať bezprostredne po doručení predmetu kúpy spoločnosťou alebo jej poverenou treťou stranou. Ak si zákazník nesplní svoju povinnosť, pristúpi sa k dodatočnému vyúčtovaniu dane z pridanej hodnoty. Vlastníctvo predmetu kúpy zostáva vyhradené až do prijatia potvrdenia o dodaní tovaru do iného členského štátu alebo do úhrady spätne naúčtovanej dane z pridanej hodnoty si. To isté platí aj v prípade, keď prepravcu vyberie zákazník

6.5 V prípade, keď je na dodanie tovaru v kúpnej zmluve dohodnutá dodacia lehota dlhšia ako štyri mesiace po uzatvorení kúpnej zmluvy, je spoločnosť BVS oprávnená zmeniť podľa potreby cenu zákazníkovi doposiaľ nedodaného tovaru tak, aby zodpovedala zníženiu alebo zvýšeniu nákladov spôsobených zmenami tarifov alebo cien materiálov, ktoré pre spoločnosť BVS pri danom tovare skutočne nastalo. Ak z vyššie uvedeného vyplýva zvýšenie ceny o viac než 10 % pôvodne dohodnutej ceny za tovar, je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy. Bez ohľadu na to oznámi spoločnosť BVS zákazníkovi takéto zvýšenie ceny vopred.

 

7. Platobná schopnosť; odmietnutie platby

7.1 Ak po uzatvorení zmluvy so zákazníkom vyjde najavo, že (i) zákazník nemôže poskytnúť dostatočnú záruku svojej platobnej schopnosti, alebo je (ii) plnenie zmluvy ohrozené zo strany zákazníka, je spoločnosť BVS oprávnená odmietnuť dodanie tovaru, kým zákazník neuskutoční platbu alebo neposkytne istinu.

7.2 Ak nedôjde k platbe alebo poskytnutiu istiny v rámci primeranej lehoty stanovenej spoločnosťou BVS, má spoločnosť BVS právo na odstúpenie od zmluvy

 

8. Paušalizovaná náhrada škody

Ak sa zákazník nachádza v omeškaní, pokiaľ ide o prijatie plnenia, alebo vážne a definitívne odmieta svoje plnenie, je povinný uhradiť spoločnosti BVS 35 % z ceny ako náhradu škody. Dôkaz, že škoda nenastala vôbec alebo len v malom rozsahu, musí predložiť zákazník. Spoločnosť BVS má právo preukázať vyššiu a/alebo ďalšiu škodu.

 

9. Diagnostické opatrenia; odber; záruka; premlčanie

9.1 V rámci zákonnej záruky sa spoločnosť BVS pri poskytovaní zmluvne dohodnutého plnenia zaväzuje k dodržiavaniu uznávaných pravidiel techniky. Spoločnosť nepreberá povinnosť presahujúcu tento rámec, že spoločnosť BVS zadokumentuje všetky chyby a odchýlky produktu alebo systému a že ich pri realizácii zákazky náležite zohľadní.

9.2 Predmet zmluvy je bez nedostatkov, ak má dohodnuté vlastnosti. Pri neuzatvorení dohody o vlastnostiach predmetov zmluvy nemajú predmety zmluvy nedostatky, keď sú vhodné na zákazníkom predpokladaný účel použitia a keď majú vlastnosti, ktoré sú bežné pri predmetoch zmluvy rovnakého druhu. Smerodajným časovým okamihom, pokiaľ ide o existenciu nedostatku, je výlučne stav predmetov zmluvy pri prechode rizík.

9.3 Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti BVS písomne presný a podrobný popis všetkých chýb a chybných funkcií („hlásenie porúch“) a podporiť spoločnosť BVS pri analýze chýb a odstraňovaní porúch.  Ak hlásenie porúch nie je vypracované riadne alebo príčina poruchy nie je dostatočne opísaná, je spoločnosť BVS oprávnená vykonať diagnostiku porúch pomocou diagnostických prostriedkov, ktoré sú dotupné v servisných vozidlách, a tiež s opatrnosťou uviesť stroj do prevádzky na účely vykonania diagnostiky, pokiaľ zákazník proti tomuto postupu výslovne alebo písomne nenamieta. Dôkazné bremeno v prípade vzniku vecnej škody nesie pri prechode rizík zákazník, najmä riziko spojené s vhodnosťou predmetov zmluvy na ich zamýšľaný účel použitia a tiež s kompatibilitou s ostatnými komponentami systému.

9.4 Opatrenia na diagnostiku porúch predmetov zmluvy dodaných spoločnosťou BVS sa zásadne vykonávajú pomocou tamojších stacionárnych diagnostických prostriedkov („v závode BvS“). Spoločnosť BVS podporuje zákazníka pri plneniach podľa zmluvy prostredníctvom telekomunikačných opatrení („technická linka podpory“) v oblasti diagnostiky na diaľku, ak to umožňujú telekomunikačné prostriedky. Spoločnosť BVS nezodpovedá za neodborne vykonané zmeny a ďalšie opatrenia vykonané zákazníkom a tretími stranami počas diagnostiky na diaľku prostredníctvom technickej linky podpory.

9.5 Ak zákazník vyžaduje vykonanie diagnostiky poruchy v spojení so servisným zásahom vo svojom sídle („servisný zásah na mieste“), musí – podľa osobitnej dohody a na mieste opravy – inštruovať pracovníkov spoločnosti BVS zodpovedajúcim spôsobom. Formulár „technickej dokumentácie“, ktorý Je poskytnutý na tento účel, musí zákazník odovzdať spoločnosti BVS kompletne vyplnený a pred začatím servisného zásahu. Dokument vám bude zaslaný po telefonickej žiadosti. Naši pracovníci odbytového oddelenia vám v tejto záležitosti pomôžu. Servisný zásah zahŕňa najmä opravy, prestavby, repasácie, uvedenie do prevádzky, údržbu, doplnenie vybavenia strojov a zariadení, výmenu prístrojov a zálohovanie dát. Zákazník je povinný bezplatne a včas poskytnúť poločnosti BVS na výkon dohodnutej služby všetku potrebnú súčinnosť. Po ukončení servisného zásahu a prípadnom preskúšaní na mieste je zákazník povinný dielo prevziať. Ak zákazník zanedbá inštruktáž podľa bodu 9.5 prvej vety, idú všetky škody prípadne spôsobené diagnostikou a náklady na ich odstránenie na ťarchu zákazníka. Náklady na servisné služby na mieste znáša zákazník. V prípade meškania servisných služieb, za ktoré zodpovedá zákazník, znáša zákazník náklady za čakaciu dobu zapojených zamestnancov a, ak je to nutné, za opätovný príjazd a/alebo dodatočné prenocovanie. Okrem toho sa na všetky typy servisných prác vzťahujú Všeobecné servisné podmienky, ktoré sú prístupné na adrese https://shop.bvs-cnc.de/sk/vsp/.

9.6 Zákazník je povinný skontrolovať si tovar ihneď po príchode dodávky alebo výkonu, či na ňom nie sú zjavné nedostatky a prípadné nedostatky okamžite oznámiť najneskôr do 24 hodín písomnou formou spoločnosti BVS. Smerodajná pre časové určenie je pritom doba dodávky a prijatie reklamácie v spoločnosti BVS. Ak sa nedostatok prejaví na dodanom predmete zmluvy neskôr, je zákazník rovnako povinný okamžite oznámiť nedostatok spoločnosti BVS. Ak ide o skryté nedostatky, dôkazné bremeno, že nedostatok nebolo možné zistiť skôr, že tovar je chybný a že chyba existovala už v momente prechodu rizík, nesie zákazník bez toho, aby tu platil dôkaz zdania. V opačnom prípade sa tovar považuje za schválený.

9.7 Ak tovar vykazuje nedostatok už pri prechode rizík zo spoločnosti BVS na zákazníka, je spoločnosť BVS oprávnená odstrániť chybu dodatočnou opravou.  Ďalšie práva zo záruky sú zákaznikovi priznané až v prípade, že spoločnosť BVS neodstránila chybu v primeranej lehote alebo sa oprava nepodarila, je neprijateľná alebo nemožná, alebo spoločnosť BVS opravu odmieta. Ak sa chyba nedá zistiť počas pokusu o opravu alebo neskôr, alebo ak chyba spadá do zodpovednosti zákazníka, ponesie zákazník náklady na testovanie a opravu vykonanú spoločnosťou BVS podľa aktuálnych všeobecne platných sadzieb v súlade s cenníkom. Nárokyzo záruky platia len pre konštrukčnú zostavu, ktorá vykazuje chybu. Vyššie uvedené vykonania úmerne platia súčasne na inú chybu, ku ktorej dôjde po prechode rizika alebo v rámci záručnej doby.

9.8 Zákazník musí spoločnosti BVS alebo tretej strane, ktorá preberá záruku, poskytnúť na vykonanie záručných prác lehotu 22 pracovných dní. Na vykonanie takýchto prác vo vlastnej réžii je zákazník okrem prípadov podľa § 637 oprávnený iba na základe súhlasu spoločnosti BVS. Náklady vynaložené na nutné náhradné plnenie nesie spoločnosť BVS v rozsahu, ktorý musí byť v primeranom pomere k hodnote veci v bezchybnom stave, k významnosti chyby a/alebo k možnosti vykonania iného spôsobu náhradného plnenia; náklady presahujúce tento rámec nesie zákazník.

9.9 Spoločnosť BVS neručí za poruchy a škody na predmetoch zmluvy po prechode rizík, ktoré vznikli v dôsledku nevhodného alebo neprimeraného používania alebo obsluhy, chybnej montáže, príp. uvedenia do prevádzky zákazníkom alebo treťou stranou, chýbajúcej kompatibility s ostatnými systémami alebo modulmi v dôsledku bežného opotrebenia, chybného alebo nedbanlivého zaobchádzania a tiež v dôsledku neodborných a spoločnosťou BVS neschválených zmien alebo údržbových prác vykonaných zákazníkom alebo treťou stranou.

9.10 Nároky z dôvodu existencie chyby sa premlčujú po dvadsiatich štyroch (24) mesiacoch, ak nebolo v jednotlivom prípade dokladom preukázateľne dohodnuté inak. Na typ služby „Čistenie a kontrola“ sa nevzťahuje žiadna záruka. Premlčacia lehota na vecné škody začína dodaním veci alebo po upozornení spoločnosťou BVS na skutočnosť, že je pripravená na prevzatie, najneskôr dva dni po vyzdvihnutí veci alebo prevzatí diela. Premlčacia lehota nebude pozastavená ani prerušená na nevyhnutnú dobu náhradného plnenia. Neobnovuje sa. Ďalšia zodpovednosť, najmä za škody, ktoré nevznikli na samotnom tovare, je vylúčená, pokiaľ sa nedá preukázať úmysel, hrubú nedbanlivosť alebo porušenie základných zmluvných povinností.

9.11 Pokiaľ ide o tovar vyrobený tretími stranami („cudzí tovar“), zákazník má práva zo záruky voči spoločnosti BVS podľa nasledujúcich pravidiel: Spoločnosť BVS uplatní práva zo záruky, pokiaľ ide o cudzí tovar, (i) vlastným menom a na účet zákazníka voči tretej strane, alebo spoločnosť BVS z dôvodu neplnenia postúpi práva zo záruky voči tretej strane (ii) zákazníkovi. Ak nie je presadenie odstránenia chyby voči tretej strane možné, platia primerane body 9.1 až 9.9.
 

10. Neprevzatie rizika spojeného s nákupom; právo na odstúpenie

Spoločnosť BVS má právo odstúpiť od zmluvy, ak je pre spoločnosť BVS dodanie tovaru znemožnené tým, že jej subdodávatelia alebo dodávatelia nedodali tovar alebo jeho časť, obstaranie náhradného tovaru by bolo pre spoločnosť BVS možné len s vynaložením neprimeraných/neprijateľných nákladov a spoločnosť BVS nemôže za túto nemožnosť ručiť, ak takéto okolnosti nastali až po uzatvorení zmluvy, v okamihu uzatvorenia zmluvy nebolo možné ich predpokladať a spoločnosť BVS preukáže, že sa pokúsila zaobstarať rovnocenný tovar prijateľným spôsobom. Spoločnosť BVS bude o takejto skutočnosti informovať zákazníka.

 

11. Dôvernosť

11.1 Zákazník sa zaväzuje, že bude so všetkými, v rámci obchodného vzťahu získanými alebo oboznámenými neverejnými obchodnými, technickými a inými informáciami zaobchádzať ako s prísne dôverným obchodným tajomstvom a že ich bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti BVS neposkytne tretím stranám. Odovzdanie informácií vlastným zamestnancom zákazníka podlieha podmienke, že je na vykonanie príslušnej úlohy nevyhnutná znalosť príslušnej relevantnej informácie. Povinnosť mlčanlivosti platí aj po ukončení obchodného vzťahu.

11.2 Ak spoločnosť BVS prenechá zákazníkovi dokumenty, dáta, informácie slúžiace na spracovanie údajov, softvér, materiály, typologicky špecifické nástroje alebo zariadenia a predmety (napríklad vzorky, modely) na vykonanie zmluvných záväzkov, zostávajú všetky existujúce a/alebo v budúcnosti vzniknuté práva spoločnosti BVS. Prevod vlastníctva sa neuskutoční. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BVS je zákazníkovi zakázané používať na iné než zmluvne dohodnuté účely medzi spoločnosťou BVS a zákazníkom, reprodukovať a/alebo sprístupňovať v akejkoľvek podobe tretím stranám predmet prenechaný zákazníkovi, najmä výkresy, modely, šablóny, vzorky a podobne. Po ukončení vývoja sa zákazník zaväzuje k vráteniu vyššie uvedených predmetov spoločnosti BVS.

11.3 Vyššie uvedené ustanovenia platia najmä tiež v prípade, ak zákazník nakupuje takýto materiál od tretej strany len na účely vykonania objednávky spoločnosti BVS, alebo v prípade, že je materiál vlastníctvom zákazníka, ale v materiáli alebo produktoch vyrobených pomocou materiálov je obsiahnuté alebo stelesnené know-how spoločnosti BVS

11.4 Zákazník sa zaväzuje zaviazať akéhokoľvek subdodávateľa v súlade s predchádzajúcimi predpismi.

11.5 Zákazník môže propagovať obchodný vzťah len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti BVS.

11.6 V prípade potreby budú nasledujúce dohody o mlčanlivosti upravené v samostatných dohodách.

 

12. Obmedzenie rozsahu zodpovednosti za škodu; vyššia moc

12.1 Zodpovednosť spoločnosti BVS, jej zástupcov a osôb poverených za ohrozenie života, telesné zranenia, poškodenie zdravia, za plnenie povinností ukotvených v zmluve a v zákone o ručení výrobcu za škody spôsobené chybou výrobku alebo v prípade, že by spoločnosť BVS ľstivo zamlčala nekajú chybu, výslovne prevzala záruku alebo zámerne spôsobila škodu, je neobmedzená.

12.2 S výhradou ručenia spoločnosti BVS podľa bodu 11.1 je jej ručenie (i) vo všetkých prípadoch nedbanlivosti, (ii) pri porušení vedľajších povinností, (iii) pri nedostatočnom hospodárskom úspechu, (iv) pri nepriamych škodách z chyby a (v) pri škodách na základe nárokov tretích strán voči zákazníkovi obmedzené výlučne na sumu, ktorá zodpovedá sume krytej poistením spoločnosti BVS povinného ručenia za výrobky, príp. zákonného poistenia zodpovednosti, ktoré uzavrela spoločnosť BVS, inak na predvídateľnú škodu typickú pre danú zmluvu. Spoločnosť BVS nezodpovedá za nepriame alebo následné škody, ako je ušlý zisk, výpadok výroby (doba výpadku, personálne náklady, prestoje), náklady na použitie externého servisného technika alebo stratu údajov, pokiaľ neexistuje úmysel alebo hrubá nedbanlivosť zo strany zákonných zástupcov alebo sprostredkovateľov, pokiaľ neboli chyby podvodne zamlčané, alebo pokiaľ z dôvodu ujmy na živote, na tele alebo na zdraví, alebo prevzatia záruky alebo rizika nákupu, alebo z iných zákonných dôvodov, najmä podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, nie je zodpovednosť vynútená.

12.3 S výhradou vyššie uvedeného neručí spoločnosť BVS za nedostatky pri plnení záväzku, ktoré boli zapríčinené nepredvídateľnými udalosťami, najmä prevádzkovými poruchami, štrajkami, vylučením štrajkujúcich z práce, nedostatkom pracovných síl, energie, ťažkosťami pri získaní potrebných povolení od úradov, opatrením zo strany úradov alebo chýbajúcimi, nesprávnymi alebo oneskorenými dodávkami dodávateľom, len ak by v prípade spoločnosti BVS išlo o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Ak je na základe takýchto udalostí, ktoré spoločnosť BVS nezapríčinila úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, pre spoločnosť BVS dodanie alebo plnenie zo zmluvy výrazne sťažené alebo nemožné a ak tieto ťažkosti nie sú len prechodného charakteru, je spoločnosť BVS oprávnená odstúpiť od zmluvy.

12.4 Bod 11 platí aj pre všetkých zamestnancov, orgány a poverené osoby spoločnosti BVS.

 

13. Výhrada vlastníckeho práva; záložné právo podnikateľa

13.1 Spoločnosť BVS si vyhradzuje právo na vlastníctvo tovaru („tovar s výhradným vlastníctvom“) dovtedy, kým zákazník nesplní všetky pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy, od ktorých sa tieto pohľadávky odvíjajú („výhrada vlastníckeho práva“). Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje na podiel určený hodnotou príslušného tovaru s výhradným vlastníctvom, a tiež na veci, ktoré vzniknú spracovaním, spojením, zmiešaním alebo montážou tovaru s výhradným vlastníctvom („rozšírená výhrada vlastníckeho práva“), ako aj na pohľadávky, ktoré zákazník uplatňuje voči tretím stranám na základe ďalšieho predaja tovaru s výhradným vlastnáctvom („predĺžená výhrada vlastníckeho práva“).

13.2 Zákazník je povinný zaobchádzať s tovarom s výhradným vlastníctvom opatrne, na vlastné náklady ho dostatočne poistiť na hodnotu nového tovaru proti poškodeniu ohňom, vodou a proti odcudzeniu, na vlastné náklady a včas vykonávať na ňom údržbu a prehliadku a bez súhlasu spoločnosti BVS ho nesmie dávať do zálohy ani previesť ako istinu.

13.3 Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť BVS v prípade zhabania a ďalších zásahov obmedzujúcich vlastnícke právo spoločnosti BVS a oslobodiť spoločnosť BVS od nákladov, ktoré spoločnosti BVS vzniknú na základe zabezpečenia/realizácie jej práv.

13.4 Zákazník je povinný výslovne upozorniť tretie strany na výhradu vlastníckeho práva.

13.5 Zákazník má povinnosť spoločnosti BVS bezodkladne písomne oznámiť zmenu svojej adresy alebo umiestnenia tovaru s výhradným vlastníctvom alebo jeho časti.

13.6 Zákazník zmluvne prizná spoločnosti BVS na jej vlastnenom tovare záložné právo podľa § 1204 a nasl. BGB (nemckého OZ).

 

14. Dodržiavanie zákonných ustanovení

14.1 V prípade zapojenia zamestnancov, poverených osôb a dodávateľov zákazník zaistí, aby boli k dispozícii všetky potrebné úradné povolenia (napr. pracovné povolenia, povolenia na pobyt). Zákazník oslobodí spoločnosť BVS od všetkých právnych následkov, ktoré vyplynú z nedodržania tejto požiadavky.

14.2 Zákazník zaistí u seba a svojich dodávateľov dodržiavanie zákonných predpisov (bezpečnosť práce, živnostenské oprávnenie atď.), najmä zákona o minimálnej mzde. V tejto súvislosti je okrem iného povinný na písomnú výzvu spoločnosti BVS predložiť doklady o tom, že on sám, príp. jeho dodávatelia vyplácajú minimálnu mzdu. Zákazník oslobodí spoločnosť BVS od všetkých nárokov v súvislosti s požiadavkami na minimálnu mzdu; to isté platí aj pre prípadné pokuty. Okrem toho sa zaväzuje, že bude spoločnosť BVS okamžite informovať o existencii podozrenia, že on sám alebo niektorý z jeho dodávateľov nedodržuje zákonné predpisy týkajúce sa minimálnej mzdy.

15. SZáverečné ustanovenia

15.1 S výhradou dohody zmluvných strán je miestom zdaniteľného plnenia sídlo spoločnosti BVS.

15.2 Medzinárodným miestom súdnej právomoci je Nemecko. Miestnym príslušným súdom pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvy – ak je to možné dosiahnuť – je súd v Hanau.

15.3 Zmluva podlieha nemeckému právu s výnimkou Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

Teraz si stiahnite Všeobecné obchodné podmienky ako PDF súbor.